Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sociālos darbiniekus mācīja izvērtēt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem individuālās vajadzības

Laikā no 18. līdz 22. aprīlim Labklājības ministrija (LM) organizēja apmācības pašvaldību sociālajiem darbiniekiem par organizācijas AAIDD (TheAmerican Association on Intellectual and Developmental Disabilities) izstrādāto metodi “Atbalsta intensitātes skala” (AIS).

Metode ir zinātniski pamatota, un kā ieteicamais instruments minēta Eiropas Komisijas kopējās vadlīnijās pārejai no institucionālās uz sabiedrībā balstītu aprūpi.
Atbalsta intensitātes skalu ir izstrādājusi ASV organizācijas AAIDD zinātnieku grupa. Tā ļauj standartizēti novērtēt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzības šādās jomās: sadzīve, sabiedriskā dzīve, mūžizglītība, nodarbinātība, veselība un drošība, sociālās aktivitātes, interešu aizstāvība. Tāpat ar skalas palīdzību var novērtēt arī ar uzvedību un medicīnisko aprūpi saistītus jautājumus, nosakot nepieciešamā atbalsta biežumu, veidu un ilgumu. Atšķirībā no citiem instrumentiem, Atbalsta intensitātes skala vērtē ne tikai cilvēka prasmes un spējas noteiktu darbību veikšanā, bet arī atbalstu, kāds cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi. Skala ir orientēta uz to, lai veicinātu cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem līdzdalību, dzīves kvalitāti un pašnoteikšanos.
Pēc apmācībām dalībnieki iesaistīsies plānošanas reģionu īstenotajos deinstitucionalizācijas projektos, lai iegūtās prasmes un pieredzi izmantotu 2100 cilvēku novērtēšanā visā Latvijā. Savukārt, balstoties uz šiem novērtējumiem, paredzēts sagatavot individuālos atbalsta plānus katram cilvēkam un reģionu deinstitucionalizācijas plānus sabiedrībā balstīto pakalpojumu attīstībai cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Apmācībās piedalījās Aglonas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks Margarita Mickeviča.
Apmācības notika Eiropas Sociālā fonda projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros. Projekts uzsākts 2015. gada aprīlī un turpināsies līdz 2022. gada decembrim.

Informāciju iesniedza: Ārija Perševica, Aglonas novada Socialā dienesta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv