Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sports veselībai un priekam Priežmalā

Kastuļinas pagasta iedzīvotājiem ir vēlme regulāri nodarboties ar sporta nodarbībām, pilnveidot savu fizisko sagatavotību, veicināt veselīgu dzīvesveidu un daudzveidot brīvā laika iespējas, bet neatbilstoša aprīkojuma dēļ, šīs aktivitātes ir ierobežotas. Lai atrisinātu šo problēmu iniciatīvas grupa “Priežmalas aktīvisti” nolēma piedalīties mazo grantu projektu konkursā, ko 2014. gada pavasarī izsludināja nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”. Projektus varēja iesniegt biedrības, nodibinājumi vai iniciatīvas grupas, kas darbojas Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu teritorijā. Projekts tika apstiprināts un 2014. gada 15. maijā ir noslēgts līgums par projekta realizācijas uzsākšanu. Plānotās aktivitātes jārealizē līdz 2014. gada 28. jūlijam. Projekta kopējās izmaksas ir 381,87 EUR, ko finansē Aglonas novada dome.
Iniciatīvas grupa “Priežmalas aktīvisti” tika izveidota pirms projekta, bet neformāli tā darbojas kopš 2014. gada sākuma. Iniciatīvas grupas dalībnieki (Nauris Verdiņš, Andrejs Matvejevs, Sergejs Barkars, Artūrs Murāns, Viktors Artjomovs) ir vieni no aktīvākajiem Kastuļinas pagasta iedzīvotājiem, kuri ierosināja trenažieru zāles izveidi vietējiem iedzīvotājiem. Piesaistot sponsoru finansējumu ar saviem spēkiem brīvprātīgi izremontēja pārvaldes piešķirto pagrabtelpu, lai tur iekārtotu trenažieru zāli, V. Artjomovs, projekta vadītājs, ir uzņemies atbildību par kārtību un drošību trenažieru zālē. Līdz šim iniciatīvas grupa nav realizējusi nevienu projektu, bet ir gatavi gūt pieredzi un turpmāk ieviest projektus, lai labiekārtotu un uzlabotu dzīves apstākļus Kastuļinas pagasta iedzīvotājiem.

Projekta vispārējais mērķis ir sekmēt Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāju pozitīvas attieksmes veidošanos pret sportu, nostiprināt veselību, kā arī dažādot vietējo lauku iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta tiešais mērķis ir iegādāties jaunu un mūsdienīgu sporta inventāru trenažieru zālei (svarcelšanas solu, svarcelšanas stieņusun boksa cimdus).
Kastuļinas pagasta pārvalde labprāt atbalsta sava pagasta aktīvos iedzīvotājus, lai arī finansiāli palīdzēt nav tik daudz iespēju, tomēr telpas, kuras netiek izmantotas, tiek dotas lietošanā, aktivitātēm, kurās iesaistās vietējie iedzīvotāji, tāpēc projekts tiek īstenots Kastuļinas pagasta pārvaldes pagrabtelpā (Ilzas iela 19, Priežmalas ciems, Kastuļinas pag., Aglonas novads). Mērķa grupa ir vietējie lauku Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti apmeklēt trenažieru zāli. Iegādājoties jaunu sporta inventāru trenažieru zālei, tiks uzlabota zāles tagadējā materiāltehniskā bāze.
Tā kā “Priežmalas aktīvisti” paši ir projekta iniciatori, tad ieinteresētība to realizēt ir liela un grupai nozīmīga. Iesaistoties dažādos projektos, tiek gūta jauna pieredze un zināšanas, kā arī iedzīvotāji tiek iedrošināti aktīvai iesaistīšanai sabiedriskajās aktivitātēs.

Informāciju sagatavoja:
Viktors Artjomovs
iniciatīvas grupas “Priežmalas aktīvisti” un
projekta vadītājs