Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Telpu nomas tiesību izsole

Aglonas novada domes 2021. gada 25. februāra sēdē tika pieņemts lēmums – izsludināt nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole tiek organizēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.


Nomas objekts: Deviņas telpas nedzīvojamajā ēka – Radošo industriju centrs, Somersētas iela 23, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, objekta kadastra apzīmējums: 76420040578005. Galvenais lietošanas veids: 1220 (biroju telpu grupa).

 

Izsoles objekts (telpas) Nosacītā cena (nomas maksa (EUR mēnesī par objektu)
Telpa 1.stāvā Nr. 001-1 ar platību 25,6 m2 EUR 57,60
Telpa 1.stāvā Nr. 001-2 ar platību 233,0 m2 EUR 265,00
Telpa 1.stāvā Nr. 001-21 ar platību 35,0 m2 EUR 39,80
Telpa 2.stāvā Nr. 001-8 ar platību 20,7 m2 EUR 36,80
Telpa 2.stāvā Nr. 001-10 ar platību 25,1 m2 EUR 44,80
Telpa 2.stāvā Nr. 001-12 ar platību 17,0 m2 EUR 32,00
Telpa 2.stāvā Nr. 001-15 ar platību 35,9 m2 EUR 60,00
Telpa 2.stāvā Nr. 001-16 ar platību 114,2 m2 EUR 118,40
Telpa 2.stāvā Nr. 001-17 ar platību 44,7 m2 EUR 72,80

Izsoles solis – EUR 10,00. Līguma termiņš – 12 gadi.

Pieteikumi iesniedzami Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, LV – 5304 slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda: Nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē no 2021. gada 1. marta līdz 2021. gada 15. martam no plkst. 9.00 līdz 13.00 vai elektroniski, nosūtot uz padome@aglona.lv.

Izsole notiek 2021. gada 18. martā plkst. 11.00 Aglonas novada domē, 1. stāvā, zālē.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, izsoles reģistrācijas maksa (EUR 20,00) un nodrošinājums (EUR 100,00) jāieskaita Aglonas novada domes (reģ. Nr. 90000065754) AS SEB banka norēķinu kontā Nr. LV47UNLA0026000130122, ar atzīmi „Par dalību nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā, nomas tiesību izsolē”.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.aglona.lv. Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem var, iepriekš vienojoties par konkrēto apskates laiku ar Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Romānu Petrovu, mob. t. 26316505, romans.petrovs@aglona.lv

Pielikumi
RIC_izsole_noteikumi
1_pielikums_nomas_liguma_projekts
2_pielikums-pieteikums-dalibai-izsole_RIC
3_pielikums

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv