Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

TELPU NOMAS TIESĪBU IZSOLE

Saturs atjaunots: 16.06.2021.

Aglonas novada domes 2021. gada 27. maija  sēdē tika pieņemts lēmums – izsludināt nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsole tiek organizēta Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.


Nomas objekts: Septiņas telpas nedzīvojamajā ēka – Radošo industriju centrs, Somersētas iela 23, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, objekta kadastra apzīmējums: 76420040578005. Galvenais lietošanas veids: 1220 (biroju telpu grupa).

 

Izsoles objekts (telpas) Nosacītā cena (nomas maksa (EUR mēnesī par objektu)
Telpa 1.stāvā Nr. 001-1 ar platību 25,6 m2 57,60
Telpa 1.stāvā Nr. 001-2 ar platību 268,0 m2 265,00
Telpa 2.stāvā Nr. 001-8 ar platību 20,7 m2 36,80
Telpa 2.stāvā Nr. 001-10 ar platību 25,1 m2 44,80
Telpa 2.stāvā Nr. 001-12 ar platību 17,0 m2 32,00
Telpa 2.stāvā Nr. 001-16 ar platību 114,2 m2 118,40
Telpa 2.stāvā Nr. 001-17 ar platību 44,7 m2 72,80

Izsoles solis – EUR 10,00. Līguma termiņš – 12 gadi.

Pieteikumi iesniedzami Aglonas novada domē Somersētas ielā 34, Aglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda, ka pieteikums tiek iesniegts nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukumu.

Izsoles pretendentu pieteikumu pieņemšana notiek klātienē  līdz 2021. gada 10. jūnija plkst. 13.00 vai elektroniski, nosūtot uz padome@aglona.lv.

Izsole notiek 2021. gada 15. jūnijā plkst.11.00 Aglonas novada domē, 1.stāvā, zālē.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai izsoles reģistrācijas maksa (EUR 20,00) un nodrošinājums (EUR 100,00) jāieskaita Aglonas novada domes (reģ. Nr. 90000065754) AS SEB banka norēķinu kontā  Nr. LV47UNLA0026000130122, ar atzīmi „Par dalību nekustamā īpašuma Somersētas ielā 23, Aglonā, nomas tiesību izsolē”.
Nomas objektu apskatīt dabā un iepazīties ar būvprojektu risinājumiem var, iepriekš iesniedzot iznomātājam adresētu rakstveida pieteikumu un vienojoties par konkrēto apskates laiku:
- par izsoli: juriste Inta Klindžāne, mob. t.  29441916, inta.klindzane@aglona.lv
- par objekta apskati: Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Romāns Petrovs, mob. t. 26316505, romans.petrovs@aglona.lv

RIC_izsoles noteikumi

1_pielikums_nomas_liguma_projekts

2_pielikums-pieteikums-dalibai-izsole_RIC

3pielikums

Informāciju iesniedza: Inta Klindžāne, Aglonas novada domes juriste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv