Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Teritorijas plānojuma uzsākšana Aglonas novadā

esf_ieguld_eskarogs_600x109

Aglonas novada dome atgādina, ka 2011. gada 22. jūnijā tika pieņēmts lēmums (protokols Nr. 14, 10.§) par Aglonas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrādes uzsākšanu.

Sabiedriskās apspriešanas organizēšana un atzinumu pieprasīšana notiks 2012. gada maijā un  jūnijā. Teritorijas plānojumu plānots izstrādāt līdz 2012. gada 20. decembrim.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus Aglonas novada teritorijas plānojuma izstrādei iesniegt Aglonas novada domei (Kancelejas nodaļā) līdz 2012. gada 30. aprīlim Somersetas ielā 34, Aglonā, LV-5304 vai sūtīt uz e-pastu ineta.valaine@aglona.lv.

Savukārt, ja vēlaties mainīt zemes lietošanas mērķi, lūdzam aizpildīt šādu veidlapu: Iesniegums

Teritorijas plānojums tiks izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085/010 “Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšans” īstenošanas ietvaros.