Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tiek izsludināts konkurss uz Aglonas novada teritorijas plānotāja amatu

Aglonas novada dome izsludina konkursu uz Aglonas novada teritorijas plānotāja amatu.

Pretendentiem  izvirzītās prasības:

 • Augstākā 2. līmeņa izglītība plānošanas, arhitektūras, satiksmes organizācijas, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas nozaru jomā.
 • Valsts valodas zināšanas, vismaz divu svešvalodu zināšanas (vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas).
 • Angļu valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību.
 • Atbildības sajūta un precizitāte.
 • Analītiskas un labas komunikācijas spējas.
 • Prasme formulēt viedokli un pieņemt lēmumus.
 • Datorprasmes (Word, Excel, prezentācijas programmas, internetpārlūkprogrammas) pieredzējuša lietotāja līmenī.
 • Prasme praksē pielietot teorētiskās zināšanas.
 • Teicamas saskarsmes spējas un organizatoriskās prasmes.
 • Vēlama darba pieredze.
 • Vienu gadu nav bijušas darba tiesiskās attiecības ar Aglonas novada domi.

Aglonas novada teritorijas plānotāja galvenie uzdevumi:

 • veikt novada attīstības iezīmju plānošanu un koordinēšanu;
 • konsultēties ar attiecīgajiem nozaru speciālistiem;
 • gatavot rakstus un pārskatus;
 • veikt visa veida tehniskos darbus teritorijas plānojumu izstrādāšanā;
 • izstrādāt atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu;
 • vākt, apkopot un analizēt informāciju;
 • organizēt datu bāzu veidošanu;
 • novērtēt ekonomisko, sociālo un vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās;
 • identificēt problēmas un attīstības tendences;
 • organizēt un vadīt plānošanas procesu;
 • piedalīties plānošanas dokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabas aizsardzības plānu) izstrādē;
 • veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām un sabiedrību;
 • veikt izpētes, gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus;
 • gatavot nepieciešamo informāciju novada attīstības programmai un teritorijas plānojumam;
 • koordinēt plānošanas dokumentos noteikto attīstības politiku, nosacījumu un rīcības ieviešanu;
 • vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē;
 • izvērtēt attīstības politiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus, ja nepieciešams, sagatavot priekšlikumus to grozīšanai.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Aglonas novada domē vai mājas lapā www.aglona.lv

Motivētu pieteikumu, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, dzīves aprakstu (CV) jāiesniedz personīgi vai pa pastu Aglonas novada domē Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV – 5304, tālr. uzziņām 65324573 (I. Barkeviča).

Pieteikums jāiesniedz līdz 2012. gada 18. maija plkst.1700

 Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Aglonas novada dome, adrese – Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Aglonas novada domes Kancelejas nodaļā (Somersetas ielā 34, Aglona), darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz teritorijas plānotāja amatu”.

Teritorijas plānotāja vakance tiek izsludināta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/102  „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā” aktivitāšu īstenošanas ietvaros.

Nolikums apstiprināts 2012. gada 7. maija ārkārtas domes sēdē (Nr.7,2.§)

Nolikums