Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tiek turpināta konsultatīvās padomes Nolikuma izstrāde

Uzklausot iedzīvotāju priekšlikumus, Aglonas novada pašvaldība piedāvā iepazīties ar grozījumiem. iedzivotaju_konsultativas_padomes_paraugnolikums_parstradats

Konsultatīvās padomes tiks veidotas, lai veicinātu viedokļu apmaiņu, iedzīvotāju iesaistīšanos domes lēmumu pieņemšanas procesos, aktivizētu dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību.

Atgādinām, ka konsultatīvās padomes galvenais uzdevums būs  priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Aglonas novada domei par jautājumiem:

  • pašvaldības  budžets;
  • Attīstības plāns, koncepcijas un citi stratēģiski svarīgi dokumenti;
  • atsevišķu teritoriju attīstība, detālplānojumi un infrastruktūra;
  • nozīmīgi attīstības projekti, to izstrāde un īstenošana novadā, kā arī ietekme uz iedzīvotāju dzīves apstākļiem;
  • pašvaldības izdotie saistošie noteikumi;
  • pašvaldības nodevas un sabiedrisko pakalpojumu cenas un tarifi;
  • iedzīvotāju sociālās, izglītības, kultūras un sporta vajadzības;
  • Aglonas “tēla”, iedzīvotāju pašapziņas un lepnuma par savu novadu veidošana;
  • pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējā informācijas apmaiņa u.c.