Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Tiks īstenotas 25 iedzīvotāju iniciatīvas

Mazo grantu projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” 2021 Viduslatgales pārnovadu fondā tika iesniegti 55 projektu pieteikumi – par desmit projektiem vairāk kā pagājušajā gadā. Iedzīvotāju piedāvājums ir daudzveidīgs, taču izvērtējot, komisija lūkojās, lai projekta ieguvēji būtu pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa.


Daļa projektu ir pašdarbības kolektīvu iesniegtie piedāvājumi tērpu un instrumentu iegādei. Ņemot vērā, ka šogad pulcēšanās un pasākumu īstenošana varētu būt ļoti ierobežota, un arī pašdarbības kolektīvu darbība nevar aktīvi noritēt, tad komisija lēma vairāk atbalstīt projektus, kurus iedzīvotāji varētu īstenot mazākos pulciņos vai individuāli. Tērpu iegāde tika atbalstīta tikai divos gadījumos: Līvānu novada vokālajam ansamblim „Razdolje”, jo tas ir jauns kolektīvs, kas turpina vecticībnieku dziedāšanas tradīciju novadā; un sporta tērpu iegāde Preiļu novada invalīdu biedrībai, jo tērpi nav šūti pēc individuāla pasūtījuma un apdruka izmantota Preiļu novada atpazīstamības veicināšanai.

Prieks, ka projektu iesniedzēji ir izstrādājuši projektus, kas atbilst vairākiem tematiskajiem virzieniem. Starp projektiem daži ir tiešām oriģināli un inovatīvi. Finansējums tiks video podkāstu filmēšanai, grāmatas izdošanas darbiem, dārza stādīšanai, kompostēšanas iekārtām, izstādei, bezmaksas skriešanas treniņiem. Atbalstīti ir arī tradicionālas projektu ieceres – kapsētu, koplietošanas teritoriju sakopšana un labiekārtošana, aktivitātes bērniem un jauniešiem.

Ir arī konstatēti trūkumi, kuri vērojumi gandrīz katru gadu. Visbiežāk minams ir ieceres nesaskaņošana ar zemes īpašnieku, pārvaldītāju vai atbildīgo institūciju, budžeta pozīciju neatbilstība projektu finansēšanas nosacījumiem, ļoti šaurs labuma guvēju loks un maz brīvprātīgā darba.

Kopumā atbalstu guva 25 projekti: pa deviņiem no Preiļu un Līvānu novadiem, pa trim no Vārkavas un Aglonas novadiem. Projektu ieceres finansiāli atbalsta Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas pašvaldība.

Apstiprinātie projekti Preiļu novadā

IG “RTRIT jaunieši” “Domāsim zaļi!” Veicināt “bezatkritumu dzīvesveida iniciatīvu”, iegādāties ātro kompostēšanas iekārtu (pie RTRIT).
Latgales pareizticīgo biedrība “Draudzes dārzs saules pusē” Ilggadīgo stādījumu ierīkošana Aizkalnes pareizticīgo baznīcai pieguļošajā teritorijā.
Latgales Novada sporta padome “Futbola iela” Vēsturisku stendu izgatavošana (par futbola vēsturi) un uzstādīšana Kooperatīva ielā 8, Preiļos.
Biedrība “Liepu iela 8” “Paši sev un pilsētai”” Tiks iekārtots bērnu spēļu laukums, uzstādot šūpoles, četri soliņi, tiks veikti apzaļumošanas darbi Liepu ielā 8, Preiļos.
Preiļu novada invalīdu biedrība Vienota vizuālā tēla nodrošināšana Preiļu novada sportistiem ar īpašām vajadzībām, motivācijas paaugstināšanai individuāli augstvērtīgāku rezultātu sasniegšanai, komandas vienotības stiprināšanai un Preiļu vārda plašākai izskanēšanai ārpus novada robežām Nodrošināt Preiļu novada sportistiem ar īpašām vajadzībām vienotu vizuālo tēlu – polo krekla dizaina “Preiļu novada logo” un uzrakstu “Preiļu novads” dizaina izstrāde un iegāde.
Biedrība “Sabiedriskais centrs “Smelteriešu cimdiņš”” “Autobusa pietura-ciemata vizītkarte” Atjaunot Smelteru autobusa pieturu.
Ārdavas IG “Noktirne” “Tiekamies pie šūpolēm!” Ārdavā pie bibliotēkas tiks uzstādītas šūpoles, iekārtota lapenīte, uzstādīta velosipēdu novietne.
Biedrība “Likteņa ceļš” “1000 atmiņu sirdī dzeļ” Organizēt un atspoguļot 2041.14.06. izsūtīto no Preiļu novada stāstus un fotogrāfijas baneros, kuri tiks izvietoti ārpus telpām.
Pelēču pagasta jauniešu IG “Laika prognoze-spēlēm labvēlīga!” Organizēt pasākumu bērniem un jauniešiem, iegādāties lielformāta attīstošās spēles.

Apstiprinātie projekti Aglonas novadā

IG “Aglonas radošie jaunieši” “Skaties, mācies un dari! Iegādāties projektoru, sporta inventāru, stādus. Organizēt izglītojošas nodarbības.Mērķis veicināt novada iedzīvotāju lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.
IGMāra Ušacka “Gūteņu kapu teritorijas labiekārtošana” Labiekārtot Gūteņu kapu teritoriju.
Biedrība “Ilzes krasti” “Bērnu atpūtas vietas labiekārtošana Priežmales ciematā” Izveidot bērnu atpūtas vietu Priežmales ciematā.
IG “Jaunaglonieši” “Kopā būšanas spēks” Labiekārtot ciema esošo atpūtas vietu ar jaunām šūpolēm, atpūtas krēsliem un ugunskura vietu.

Apstiprinātie projekti Vārkavas novadā

Biedrība “Dzintars 2007” “Labiekārtošanas darbi Kalupes evanģēliski luteriskās draudzes Āpšu kapos” Labiekārtot Kalupes evanģēliski luteriskās draudzes Apšu kapu teritoriju.
IG “Mēs-Vārkavai” “Baltā Atceres Krusta atjaunošana Vārkavā” Atjaunot Balto Atceres Krustu Vārkavā.
IG Antra Vilcāne Vanagu Sv. Annas Romas katoļu draudzes baznīcas vārtu remonts Uzlabot Vanagu Sv. Annas Romu katoļu draudzes baznīcas apkārtnes vizuālo izskatu.

Apstiprinātie projekti Līvānu novadā

IG “Mēs Sutriem” Znotiņmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Znotiņu Romas katoļu baznīcas un tās apkārtnes teritorijas sakārtošana, sagaidot dievnama simtgadi 2026. gadā.
IG “Līvānu novada tradicionālā kultūra” Grāmatas “Līvānu novads tradīcijās, dziesmās un stāstos” sagatavošana izdošanai Priekšdarbi grāmatas “Līvānu novads tradīcijās, dziesmās un stāstos” izdošanai.
Biedrība ”Līvānu novada vieglatlētikas klubs “Veselā miesā, vesels gars!” – bezmaksas skriešanas un VFS treniņu organizēšana visiem interesentiem. Organizēt regulārus bezmaksas skriešanas un VFS (vispārējas fiziskās sagatavotības) treniņus Līvānu novada iedzīvotājiem.
IG “Mēķis vieno” “Futbola laukuma ierīkošana” Futbola laukuma iekārtošana pie Rožupes pamatskolas.
Iedzīvotāju IG “Sirdsbalss” “Video podkāstu pārgājiens “Pāri gāju 1949.1941.” Video podkāsta filmēšana par 1941. un 1949. gada Latvijas iedzīvotāju deportācijām uz Sibīriju.
Iedzīvotāju IG “Razdolje” “Vecticībnieku svētku apģērbu komplekta iegāde ansamblim “Razdolje” Svētku tērpu komplekta iegāde ansamblim “Razdolje”.
Biedrība “Pomorje” Durvju uzstādīšana Vecticībnieku baznīcas Līvānu novada, Rudzātu pagasta Mālkalnā” Baznīcas ēkas rekonstrukcija-durvju ielikšana.
Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” audēju IG “Inventāra iegāde steļļu aprīkošanai” Veikt steļļu aprīkošanu ar jauniem aušanas piederumiem.
Jersikas Ekoskolas Ekopadome “Sāc ar sevi, iesaisti citus!” Popularizēt un iepazīstināt ar atkritumu apsaimniekošanu Līvānu novadā un Jersikas pagastā. Izveidot vides objektus no kokmateriālu pārpalikumiem, iegādāties T kreklus Ekopadomei.

 

Projektu īstenošanas laiks ir līdz šā gada 31. oktobrim. Viena projekta granta maksimālā summa ir 550,00 EUR.

Informāciju iesniedza: Evija Gurgāne, vlpf@inbox.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv