Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Turpinās Aglonas pašvaldības grants ceļu pārbūves darbi

Aglonas novada dome īsteno Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” līdzfinansēto projektu Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā”.

Projekta mērķis: ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Projekta ietvaros tiek veikti pārbūves darbi sekojošos pašvaldības grants ceļu posmos:
1. A–3 Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki (Aglonas pagasts) – būvdarbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā;
2. K–2 Dunski – Deņeva – Kastuļina I kārta (Kastuļinas pagasts), K–29  Butkānu kapi – Lejas Butkāni (Kastuļinas pagasts);
3. S–13 Marhleviči – Zabalotki – Aksenova (Šķeltovas pagasts), S8 Marhleviči – Prusaki (Šķeltovas pagasts)būvdarbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā.

Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt brauktuves šķērsprofilu (brauktuves konstrukcijas nostiprināšana, uzlabojot drenāžas sistēmu un nodrošinot optimālu lietus ūdens novadi), nostiprināt nogāzes, iztīrīt esošos novadgrāvjus un izrakt jaunus grāvjus, izbūvēt nobrauktuves un salizturīgo kārtu, pārbūvēt caurtekas un uzstādīt ceļa zīmes. Būvdarbi tiek veikti atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem.
Projekta rezultātā plānots veikt pašvaldības grants ceļu pārbūvi 12.15 km garumā, nodrošinot grants ceļu kvalitātes paaugstināšanos un satiksmes drošības uzlabošanos, veicinot uzņēmējdarbības attīstību un apdzīvotību Aglonas novada teritorijā.
Projekta īstenošanu plānots veikt līdz 2018. gada decembra beigām.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes teritorijas plānošanas speciāliste

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv