Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Turpinās darbs pie ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības Aglonas novada Grāveru ciemā

Aglonas novada dome aktīvi turpina projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”  īstenošanu.
Īstenotās projekta aktivitātes:
1. 2012. gada decembrī izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums –  SIA „Ekolat”.
2. 2013. gada 25. septembrī noslēgta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105 ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
3. 2013. gada 29. oktobrī  izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei (ar topogrāfiju un inženierģeoloģiju) un autoruzraudzībai.
4. 2013. gada 27. novembrī Aglonas novada domes sēdē tika apstiprināta projekta vadības grupa.
5. 2013. gada decembrī uzsākta, bet 2014. gada aprīlī pabeigta tehniskā projekta izstrāde – SIA „C projekti”. Veikta tehniskā projekta ekspertīze – SIA „Vide un būve”.
6. Iepirkumu būvdarbiem un tirgus izpēti būvuzraudzībai plānots izsludināt 2014. gada maijā.

Projekta ietvaros plānots veikt sekojošus būvdarbus:
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (2220 m).
- Kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana (750 m).
- Spiedvada izbūve (265 m).
- Jaunas  kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (1 gab.).
Projekta kopējās  izmaksas sastāda 434665.37 EUR. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 359227.58 EUR no kurām ERAF līdzfinansējums sastāda 305343.44 EUR ( 85 %),   atlikusī summa 53884.14 EUR (15 %) tiks segta no  pašvaldības budžeta līdzekļiem. Neattiecināmās izmaksas (tajā skaitā PVN) sastāda 75437.79 EUR.

Kopējais projekta īstenošanas ilgums -18 mēneši.
Projekts tiek realizēts ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Pēc projekta vadītājas L. Stroles – Krasovskas informācijas

sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv