Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Turpinās ERAF projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” I kārtas realizācija


Pamatojoties uz SIA “Ekolat” izstrādāto Tehnisko projektu, turpinās Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” I kārtas realizācija.
Tehniskais projekts paredz jauna ūdens urbuma, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, apkalpes aku izbūvi, inženierkomunikāciju šķērsojumus un pieslēgumus, kanalizācijas sūkņu stacijas montāžu, ieregulēšanu, palaišanu un citus tehniskos darbus Grāveru ciemā.

Projekta vadītājs I.Reščenko informējis, ka uz 2013.g. 5.augustu ir apgūti vairāk kā 100 000 Ls no plānotajiem 174820,54 Ls (bez PVN). Pirmās kārtas pirmajā etapā darbu apjoms ir izpildīts vairāk par 50%. Pabeigts artēziskais urbums un veikti dziļumsūkņa saskaņošanas darbi, izbūvēti un rekonstruēti 90% no paredzētajiem 1125 m kanalizācijas tīkliem. Veikti sagatavošanas darbi attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai, iepirkti visi nepieciešamie materiāli un iekārtas. Notiek I kārtas otrā etapa paredzētie darbi – Grāveru pamatskolas kanalizācijas sistēmas savienošana ar kopējo kanalizācijas tīklu. Darbu izpildes laiks paredzēts līdz 2013.gada 15. septembrim. Būvdarbus veic SIA “Apola-D”.

Būvniecības atbilstību būvniecības normām objekta būvniecības laikā veic SIA “RS Property”. `
Kopējais projekta finansējums – 213908,38 LVL. ERAF finansējums – 149 034,53 LVL (bez PVN), Aglonas pašvaldības – 26 300,21 LVL (bez PVN).

Sakārtojot kanalizācijas sistēmu, Grāveru ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināta papildus iespēja izmantot centralizētus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumus, kā arī būs vides ieguvumi – novērsts risks, ka neattīrīti notekūdeņi nokļūst apkārtējā vidē un gruntsūdeņos. Savukārt jaunā urbuma izbūve nodrošinās atbilstošu ūdens ņemšanas vietu, kā rezultātā patērētājiem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens padeve.

Līdz šim Grāveru ciemā tiek izmantots pazemes ūdens no artēziskā urbuma, kas izbūvēts 1983.gadā. Ūdensapgādes pakalpojumi tiek nodrošināti 88% iedzīvotāju un visām iestādēm.
Kanalizācijas sūkņu sistēma izbūvēta 1983.gadā un atrodas jau avārijas stāvoklī. Centralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiek nodrošināti 53% ciema iedzīvotāju.

Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003 tiek realizēts ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv