Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Turpinās ūdenssaimniecības darbi Aglonas novada Jaunaglonas ciemā

2013. gada 29. maijā Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija apstiprināja projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095).
Projekts tiek īstenots ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 16 mēneši no vienošanās spēkā stāšanās dienas (01.10.2013. – 31.01.2015.).
Projekta mērķi: uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, lai veicinātu reģionālo attīstību, paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī radītu piemērotus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. Uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantot dabas resursus. Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības jomā. Celt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pielietojot darbaspēku, energo un citas resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas.
Iepirkuma rezultātā Aglonas novada dome 2014. gada 7. maijā būvdarbu veikšanai noslēdza līgumu ar Pilnsabiedrību “UNL-K”. Darbus tiek plānots veikt sešu mēnešu laikā,  atbilstoši tehniskajam projektam, (ko izstrādāja SIA “Ekolat”)un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Objekta būvuzraudzību veic V. Minajevs.
Uz 2014. gada augustu tika izbūvēti ūdensvada tīkli pie Aglonas internātvidusskolas un  Viduslatgales Profesionālās vidusskolas IPĪV “Jaunaglona”, izurbts jauns artēziskais urbums, uzstādīts sūknis urbumam un uzstādīta aka virs urbuma. Ir rekonstruēti kanalizācijas tīkli gar Līvānu mājām, tiek būvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacijas ēka, pašlaik notiek jumta montāža un iekšējie apdares darbi. Notiek kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve Parka ielā un kanalizācijas sūkņu stacijas montāža pie Līvānu mājām.Vienlaicīgi notiek kanalizācijas tīklu izbūve līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām un to montāža un apberšana.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 591079,07 EUR (ar PVN) – līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem –85%, Aglonas novada pašvaldības finansējums –15%.
Projekta rezultātā tiks izbūvēts jauns urbums, ūdens sagatavošanas stacija un kanalizācijas sistēma, rekonstruēts ūdenstornis un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 1.25 km garumā paplašināti un rekonstruēti ūdensvadi, pašteces kanalizācija 1.56 km garumā un iegādāts dīzeļģenerators.

Informāciju iesniedza projekta vadītāja A. Podskočija

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv