Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas ciemā

  2014. gada nogalē Aglonā ritējuši nopietni ūdensvada un kanalizācijas celtniecības darbi, kas galvenokārt skāruši Aglonas centrālo – Somersetas ielu. Aglonas novada dome turpina ūdenssaimniecības sakārtošanas un uzlabošanas darbus Aglonas ciemā. Pašlaik ciemā tiek īstenots projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta” (nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/096/031) 1. etaps ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Projektā paredzēta NAI rekonstrukcija un Somersetas ielas (līdz krustojumam ar Daugavpils ielu) ūdens un kanalizācijas tīklu sakārtošana. Vēl 41 (papildus esošajiem) ciema iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Attiecīgi kopumā pēc projekta realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība būs nodrošināta 64 % ciema iedzīvotājiem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un kanalizācijas tīkla paplašināšana nodrošinās piesārņojuma slodzes samazinājumu (6,8% ) uz Cirīša ezeru, kas ietilpst NATURA 2000 teritorijā. Būvdarbu laikā notiek regulāras  sanāksmes, kurās tiekas projekta īstenotāji.
Būvdarbus veic SIA “RIO”, būvdarbu vadītājs Aleksandrs Kuļikovskis (tālr. 28663109, līdz 2014. gada 10. novembrim) un Pāvels Paškovs (tālr. 29237763, no 2014. gada 10. novembra). Objekta būvuzraugs – SIA “RS Property”, autoruzraudzību veic SIA “Ekolat”.
Pašreiz iestājušies tādi laika apstākļi, kad būvdarbi ir apstājušies līdz 2015. gada pavasarim. Rudenī netika veikti arī asfaltēšanas darbi, jo tas nebija iespējams asfalta ieklāšanas tehnoloģijas dēļ, līdz ar to iedzīvotajiem jāsamierinās ar zināmām neērtībām. Noslēdzoties būvdarbiem, visa būvniecības laikā izmantotā teritorija, ūdens un kanalizācijas tīklu ievilkšanai, tiks atjaunota iepriekšējā stāvoklī. Tos iedzīvotājus, kuriem jāpieslēdzas pie centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla, aicinām griezties pie Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja V. Dimpera, (tālr. 26565118, e – pasts: viktors.dimpers@aglona.lv), lai noskaidrotu pieslēguma iespējas.
Aglonas novada dome arī turpmāk informēs iedzīvotājus par būvdarbiem un projekta norisi Aglonā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 500000 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums 85% jeb 425000 EUR, Aglonas novada domes finansējums 15% jeb 75000 EUR.
Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

Informāciju iesniedza Ineta Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv