Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas ciemā

Aglonas novada iedzīvotāji jau ievērojuši, ka Aglonā notiek būvniecības darbi Somersetas ielā. Aglonas novada dome turpina ūdenssaimniecības sakārtošanas un uzlabošanas darbus Aglonas ciemā.  Pašlaik ciemā tiek īstenots projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Aglonas ciemā, II kārta” ( Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/096/031) 1. etaps ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Projektā paredzēta NAI rekonstrukcija un Somersetas ielas (līdz krustojumam ar Daugavpils ielu) ūdens un kanalizācijas tīklu sakārtošana. Vēl 41 (papildus esošajiem) ciema iedzīvotājam tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajam kanalizācijas tīklam. Attiecīgi kopumā pēc projekta realizācijas centralizētās kanalizācijas tīkla pārklājums un pieejamība būs nodrošināta 64 % ciema iedzīvotājiem. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un kanalizācijas tīkla paplašināšana nodrošinās piesārņojuma slodzes samazinājumu (6,8% ) uz Cirīša ezeru, kas ietilpst NATURA 2000 teritorijā.

Iepirkuma rezultātā vairāku firmu konkurencē tiesības veikt būvdarbus ieguva SIA      “RIO”, būvdarbu vadītājs Aleksandrs Kuļikovskis (tālr. 28663109). Objekta būvuzraugs – SIA“RSProperty”, autoruzraudzību veic SIA “Ekolat”.

Darbi rudenī turpināsies, līdz iestāsies tādi laika apstākļi, kad būvdarbi ir jāpārtrauc uz līgumā plānoto tehnoloģiskā pārtraukuma laiku līdz 2015. gada pavasarim. Rudenī netiks veikti arī asfaltēšanas darbi, jo tas nebūs iespējams asfalta ieklāšanas tehnoloģijas dēļ, līdz ar to iedzīvotajiem būs jāsamierinās ar zināmām neērtībām. Noslēdzoties būvdarbiem, visa būvniecības laikā izmantotā teritorija, ūdens un kanalizācijas tīklu ievilkšanai, tiks atjaunota iepriekšējā stāvoklī. Tos iedzīvotājus, kuriem jāpieslēdzas pie centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīkla, aicinām griezties pie Komunālo pakalpojumu nodaļas vadītāja V. Dimpera, (tālr. 26565118, e – pasts: viktors.dimpers@aglona.lv), lai noskaidrotu pieslēguma iespējas.

Aglonas novada dome arī turpmāk informēs iedzīvotājus par būvdarbiem un projekta norisi Aglonā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 500000 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums 85% jeb 425000 EUR, Aglonas novada domes finansējums 15% jeb 75000 EUR.

Plašāku informāciju par projektu sniegs projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr.29188350, e-pasts: ineta.valaine@aglona.lv

 

 

Informāciju iesniedza: I.Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv