Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_eiropas_karogs

Aglonas novada dome 27.01.2011.gada sēdē  apstiprināja SIA „EkoProjekti” sagatavoto Aglonas novada Aglonas pagasta Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) aktualizāciju un tajā izmantotos pieņēmumus Aglonas ciema ūdenssaimniecības attīstības projektam kopumā, un tajā iekļauto Prioritāro investīciju programmu.

Aktualizētais TEP tika iesniegts LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisijai izskatīšanai un izvērtēšanai. 17.02.2011.g. Aglonas novada dome ir saņēmusi VARAM  akceptu par tehnisko ekonomisko pamatojumu, kas deva iespēju pašvaldībai iesniegt projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”, informējusi projekta vadītāja Ingūna Barkeviča.

Projekts izstrādāts VARAM ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros. Projekta mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.Projekta aktivitātes uzlabos vides kvalitāti, jo projekta teritorija daļēji  atrodas Natūra 2000 teritorijā, dos iespēju iedzīvotājiem saņemt dzeramo ūdeni un pieslēgties pie kanalizācijas tīkliem.

Projekta rezultātā tiks rekonstruēti vai izbūvēti  ūdensvada un kanalizācijas (pašteces un spiedvads, KSS) tīkli, kas ļaus ūdenssaimniecības pakalpojumus saņemt Aglonas ciema Jaunciema, Somersetas, Alejas un Lāčplēša ielu iedzīvotājiem. Tiks veikta arī esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.

Pašreiz notiek projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde, ko veic SIA “EKOLAT”.