Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības attīstība Grāveros

Saturs atjaunots: 10.09.2012.

Uzsākta Eiropas reģionālās attīstības fonda apstiprinātais   projekta  “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003 realizācija ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Projekts paredz  ūdensapgādes sakārtošanu Grāveru ciemā. Vienas jaunas 185 m dziļas artēziskās akas izbūvi, esošo ūdensvada tīklu rekonstrukciju (75m), otrā pacēluma sūkņu stacijas, hidrofora pieslēgumu pie ūdens attīrīšanas sistēmas, elektrības ģeneratora uzstādīšanu. Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izbūve. Kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma palielināšanai 900 m garumā. Jauna urbuma un pašteces kanalizācijas tīklu un kanalizācijas spiedvadu izbūve.

Veicot iepirkumu procedūru, izvēlēts pretendents – SIA “EKOLAT”, kas šobrīd izstrādā tehnisko projektu.

Projekta kopējais finansējums – 213908,38,LVL. ERAF  finansē 149 034,53 LVL,  Aglonas pašvaldība – 26 300,21 LVL, neattiecināmās izmaksas (PVN)  sastāda – 38 573,64 LVL.

Aglonas novada dome projektu konkursam gatavo arī Grāveru ciema ūdenssaimniecības II kārtas tehniski ekonomisko pamatojumu un projekta iesniegumu.