Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija 2013. gada 29. maijā apstiprināja (lēmums Nr. 724) projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Jaunaglonas ciemā” un vienojās par kārtību projekta īstenošanai, projekta uzraudzību un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu 85 % apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekts tiek īstenots 3. darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes “Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma “Vide” 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.
Vienošanās (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/095/104) starp Aglonas novada domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu tika noslēgta 2013. gada 1. oktobrī. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir 16 mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.
Projekta mērķi: Uzlabot ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, lai veicinātu reģionālo attīstību, paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, kā arī radītu piemērotus apstākļus uzņēmējdarbības attīstībai. Uzlabot vides stāvokli, samazinot piesārņojumu un taupīgi izmantojot dabas resursus. Izpildīt nacionālo tiesību aktu prasības ūdenssaimniecības jomā. Celt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pielietojot darbaspēku, energo un citas resursus taupošas iekārtas un tehnoloģijas.
Projekta rezultātā tiks izbūvēts jauns urbums, ūdens sagatavošanas stacija un kanalizācijas sistēma, rekonstruēts ūdenstornis un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, 1.25 km garumā paplašināti un rekonstruēti ūdensvadi, pašteces kanalizācija 1.56 km garumā un iegādāts dīzeļģenerators.

Projekta kopējās izmaksas: 857 511.00 EUR – līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem – 425 000.00 EUR jeb 85%, Aglonas novada pašvaldības finansējums – 75 000.00 EUR jeb 15%, bet neattiecināmās izmaksas, tajā skaitā PVN sastāda 357 511.00 EUR.

Informāciju sagatavoja: Projektu vadītāja A. Podskočija