Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzsākta ESF projekta īstenošana

Šī gada 2.maijā biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” uzsākusi ESF projekta Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/080 „Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas izstrāde un īstenošana personām, cietušām no prettiesiskām darbībām un smagām dzīves situācijām ģimenē  un ārpus tās” ieviešanu.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt un ieviest jaunu, institūcijām alternatīvu sociālās rehabilitācijas un  motivācijas programmu personām,  cietušām  no vardarbības problēmas ģimenē un ārpus tās, kā arī smagām dzīves situācijām (tuvinieku nāve, nelaimes gadījumi un citi), kā rezultātā tiks sekmēta vardarbības  problēmu mazināšanās un sociālo pakalpojumu attīstība minētai mērķa grupai Krāslavas novadā un Latgales reģionā.

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmu, kura iekļaus sociālās rehabilitācijas pasākumu kopumu, kas nodrošinās atbalstu un profesionālo palīdzību  minētai mērķa grupai: stacionāro palīdzību biedrības „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” izveidotajā Krīzes centrā – 42 personām, pakalpojumus personas dzīves vietā (individuālās psihologa konsultācijas novada pagastos – 52 personām), preventīvo darbu vardarbības problēmas mazināšanai – 18 semināri par vardarbības tēmu 9 novada skolās un  pirmsskolas izglītības iestādēs ar kopējo dalībnieku skaitu ne mazāk kā 100 cilvēki.

Sociālās rehabilitācijas un motivācijas programmas izstrāde un ieviešana notiks uz biedrības „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” bāzes izveidotajā Krīzes centrā. Projekta īstenošanā būs izmantota biedrības  „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” materiāli tehniskā bāze, iesaistīti biedrības biedri – speciālisti, kuriem ir atbilstoša pieredze un izglītība darbā ar  minēto mērķa grupu  un piesaistīti  ārējie eksperti un speciālisti, klientu kompleksai problēmu risināšanai.

Programma paredz  veikt arī preventīvo darbu šī problēmas mazināšanai – izstrādājot izglītojošo programmu, kuru varēs realizēt kā apmācību, lekciju vai semināra veidā lauku un pilsētas skolās un  pirmsskolas izglītības iestādēs – skolēniem, vecākiem, darbiniekiem.

Ieviešot programmu, cietušas personas tiks ievietotas stacionārā, kur tiks noteikta problēmas smaguma pakāpe, izvērtēta situācija  un nodrošināta nepieciešamā palīdzība. Speciālisti sniegs palīdzību un veiks psiholoģisko un sociālo darbu  ar cietušām personām un  varmāku gan  centrā, gan pašvaldībā, tuvu klientu  dzīvesvietai, ja  gadījumā viņi nebūs motivēti iesaistīties rehabilitācijas programmā stacionārā.  Tas tiks nodrošināts, izbraucot uz Krāslavas novada pagastiem  sadarbībā ar pašvaldības policiju un sociālo darbinieku.

Krīzes centrā tiks nodrošināta iespēja klientiem saņemt kompleksu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (sociālo, psiholoģisko, juridisko, pedagoģiskā, informatīvi – izglītojošo, medicīnisko palīdzību, ēdināšanu un diennakts aprūpi, dzīves prasmju attīstīšanu un  citus pakalpojumus). Programma ietvers individuālu sociālās rehabilitācijas plānu izstrādi un speciālistu darbu komandā. Darbs tiks vērsts uz mērķa grupas sociālās funkcionēšanas atgūšanu, viņu efektīvāku integrēšanos  sabiedrībā un darbā tirgū

Mērķa grupas piesaistīšanā biedrībai atbalstu  sniegs Krāslavas novada  sociālais dienests, kurš  informēs  klientus  par  iespēju saņemt  jaunus pakalpojumus  un nepieciešamības gadījumā  nodrošinās papildus pakalpojumus, kas paredzēti valsts programmas ietvaros (alkohola ārstēšana, sociālā palīdzība un citus). Aktivitātes nodrošināšanai  tiks piesaistītas arī citas novada un reģiona organizācijas, kas sniedz sociālos pakalpojumus.

Projekta īstenošanas notiks no 2012. gada 1.maija līdz 2013. gada 31.jūlijam.

Projekta kopējās izmaksas – 94 483,82 Ls, no tām attiecināmais ESF finansējums – 100% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Lilita Dzalbe, projekta vadītāja asistente