Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzsākta projekta „Tu esi viens no mums” īstenošana

2015. gada 1. augustā biedrība „Aglonas izglītības veicināšanas biedrība” uzsāka EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma ” projekta „Tu esi viens no mums” īstenošanu.

Projekta Nr. Nr. 2014.EEZ/PP/1/MIC/006/055
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Aglonas novada bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā.

Projekta ietvaros tiks izmantota jauna, inovatīva pieeja sociālās atstumtības problēmas mazināšanai, kas iekļauj kompleksu pasākumu sistēmu Aglonas novada teritorijā. Tā paredz kompleksu pasākumu kopumu bērnu, jauniešu, maznodrošināto ģimeņu stāvokļa uzlabošanai un problēmas mazināšanai:

  •  izglītojoša darba pasākumi – tiks īstenota 36 stundu  apmācību programma, kas sniegs atbalstu Aglonas novada speciālistiem, kuri strādā ar šo mērķa grupu, vecākiem un audžuvecākiem;
  •  multifunkcionālās „Pēcpusdienas pietura” pakalpojumu izveidošana un tās pakalpojumu nodrošināšana sociālajam riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem- tiks izveidota multifunkcionāla „Pēcpusdienas pietura” atbalsta personāla konsultācijām un preventīvo pasākumu nodarbībām sociālajam riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Jaunaglonā, tādējādi sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļautās mērķa grupas (bērnu un jauniešu) pašorganizācijas spēju attīstību;
  •  speciālistu (psihologa, mākslas terapeita) atbalsts – konsultācijas bērniem un vecākiem 8 mēnešu periodā;
  • preventīvie pasākumi – „Teātra studijas”, „Mūzikas studijas”, „Rokdarbu darbnīcas”, „Amatnieku darbnīcas” nodarbības 1 reizi nedēļā 8 mēnešu periodā;
  • sociāli koriģējoši pasākumi – ekskursija – pieredzes apmaiņas brauciens uz Zemgali.

Projekts tiks īstenots biedrības „Aglonas izglītības veicināšanas biedrība” telpās un izveidotajā multifunkcionālajā telpā, kas atrodas Rušonas ielā 11, Aglonā, kā arī visā Aglonas novada teritorijā.

Projektu atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds Nevalstisko organizāciju projektu programmas ietvaros.

Projekta īstenošanai paredzētās kopējās attiecināmās izmaksas: 19 980,00 EUR, no kuriem 90% ir projekta līdzfinansējums.

Projekta īstenošanas periods ir no 01.08.2015. līdz 30.04.2016.

Projekta aktivitāšu rezultātā tiks sniegts atbalsts Aglonas novada bērniem un jauniešiem, ģimenēm ar bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināta viņu integrācija sabiedrībā, pievērsta sabiedrības uzmanība, paaugstināta dzīves kvalitāte Aglonas novadā un Latgales reģionā kopumā, attīstot atbildīgai pilsoniskajai sabiedrībai nepieciešamās dzīves prasmes, radošās prasmes, iemaņas, pašiniciatīvu un uzņēmību.

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, projekta asistente

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv