Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Uzsākta projekta ”Aglonas novada Kastuļinas pagasta iedzīvotāju dzīves vides uzlabošana” īstenošana

Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu un ir saņēmusi finansējumu biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam 2.1. rīcības “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 7. kārtas izsludinātajā projektu konkursā.
Atklātais projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīva” ietvaros.

Projekta Nr. 20-03-AL33-A019.2201-000001.

Projekta mērķis: Kastuļinas pagasta un vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotāju ilgtspējīgas dzīves vides uzlabošana, nodrošinot iespējas veselīgam dzīvesveidam un radošajai izaugsmei, izveidojot jaunu āra aktīvās atpūtas vietu un pilnveidojot materiāli tehnisko bāzi Kastuļinas tautas namā.

Projekta ietvaros plānotas aktivitātes Kastuļinas pagasta teritorijā:

  1. Kastuļinas tautas nama skatuves un zāles aizkaru iegāde un uzstādīšana
  2. Kastuļinas tautas nama zāles apmeklētāju krēslu iegāde (80 gab.)
  3. Āra trenažieru iegāde un uzstādīšana Priežmales ciemata centrā, Ilzas ielā 18.
  4. Lielformāta spēļu komplekta iegāde (cirks, riču-račs, mērķis).

Ir veiktas tirgus izpētes un noslēgti līgumi ar SIA ”GoPlay” par āra trenažieru iegāde un uzstādīšanu. SIA ”Atspulgs logiem” piegādās un uzstādīs skatuves un zāles aizkarus Kastuļinas tautas namam, SIA ”x9zone” piegādās lielformāta spēles.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 19220.82, attiecināmās izmaksas – EUR 19220.82, ELFLA publiskais finansējums ir 90%, EUR 17298.73 apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums 10%, EUR 1922.09.

Informācija par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, Aglonas novada domes projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv