Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzsākta projekta ”Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Aglonas novada pagastos” īstenošana

Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu un ir saņēmusi finansējumu biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam 2.1. rīcības “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” 6. kārtas izsludinātajā projektu konkursā.

Atklātais projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīva” ietvaros.
Projekta Nr. 19-03-AL33-A019.2201-000001.
Projekta mērķis: Veicināt kvalitatīvu un sakārtotu dzīves vides attīstību, izvietojot tūrisma un informācijas infrastruktūru Aglonas novada Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastos, izveidojot pievilcīgu vidi iedzīvotājiem vietējās rīcības grupas teritorijā, pakalpojumu pieejamībā un sasniedzamībā.
Projekta ietvaros plānotas aktivitātes Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pagastos:

 • Tūrisma stendu (karte un tūrisma informācija) iegāde un uzstādīšana.
 • Ielu norādes zīmju iegāde un uzstādīšana.
 • Kultūras, tūrisma objektu un pašvaldības iestāžu norādes zīmju iegāde un uzstādīšana.

Ir veikta tirgus izpēte un noslēgts līgums ar SIA ”Signum” par tūrisma stendu un norāžu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu.
Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 5471.33, attiecināmās izmaksas – EUR 5471.33, ELFLA publiskais finansējums ir EUR 4924.19 apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums  - EUR 547.14.
Informācija par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, Aglonas novada domes projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS