Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Uzsākta Radošo industriju centra būvniecība un teritorijas labiekārtošana Aglonā

Aglonas novada dome informē, ka sadarbības projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros uzsākti Radošo industriju centra būvniecības un teritorijas labiekārtošanas darbi Somersētas ielā 21/23, Aglonā.

Būvuzņēmējs: SIA „BORG”
Būvuzraugs: SIA „Akorda”
Būvprojekta izstrādātājs/autoruzraugs: arhitekts Ainārs Mangulsons
Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020. gada 31. decembrim.
Saskaņa ar izstrādāto, aktualizēto un būvvaldes akceptēto būvprojektu plānots uzbūvēt 2 stāvu ēku ar 683,6 m² kopplatību, dažāda lieluma darba telpām, kas pielāgojamas un izmantojamas jebkuram komersantam. Uzturēšanas izdevumus segs potenciālie uzņēmēji, kuri tiks izvēlēti izsoles rezultātā. Nomas maksa tiks noteikta atbilstoši tirgus vērtībai. Projekta darbība “Radošo industriju centra izbūve” kvalificējas kā valsts atbalsts ēku un teritoriju infrastruktūrai (atbilstoši MK Nr. 645  noteikumu 19.2.2. punktam).
Blakus ēkai tiks labiekārtota publiska teritorija (0,29 ha) – zāliens, gājēju zona, auto stāvlaukums.
Radošo industriju centra būvniecības rezultātā plānots sekmēt 10 jaunu darba vietu radīšanu, nefinanšu investīciju veikšanu pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos 483527,19 EUR apmērā, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Aglonas novada attīstības programmai 2019. – 2025. gadam.

Projekta ietvaros plānots uzlabot arī Aglonas novada ceļu infrastruktūru 5,48 km garumā, veicot  pašvaldības ielu un ceļu pārbūves darbus 7 objektos:

  1. S-1 Šķeltova-Pildiģi-Krīviņi 0.000-0.304 km, S-20 Šķeltova-Birztala-Ūdenstornis 0.000-0.096 km (Šķeltovas pagasts) – pieņemts ekspluatācijā;
  2. K-8 Priežmala – Zaharišķi 0.030-0.770 km (Kastuļinas pagasts) – pieņemts ekspluatācijā;
  3. A-3  Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki 0.000-2.820 km, 3.900 km -8.880 km =7.800 km (II kārta, Aglonas pagasts) - pieņemts ekspluatācijā;
  4. K-2 Dunski- Deņeva – Kastuļina 0.000-2.680 km (II kārta, Kastuļinas pagasts)  – uzsākts tehnoloģiskais pārtraukums;
  5. Aglonas  iela 0.000-0.350 km Aglonā (Aglonas pagasts) – pieņemts ekspluatācijā;
  6. A-43 Leitāni-Aglonas Alpi 0.000-0.460 km (Aglonas pagasts) – pieņemts ekspluatācijā;
  7. Laukums Daugavpils ielā 7 Aglonā (Aglonas pagasts) - pieņemts ekspluatācijā.

Projekta mērķis:  Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi. Ceļu atjaunošanas rezultātā tiek uzlabota infrastruktūra lauku teritorijā, kas var sekmēt vietējos uzņēmējus radīt jaunas darba vietas. Kopumā plānots piesaistīt Aglonas novadam 1281439,51 EUR lielas privātās investīcijas un radīt vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta kopējās izmaksas Preiļu, Riebiņu un Aglonas pašvaldību sadarbības partneriem sastāda 4 733 983,29 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 651 873,09 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,23 EUR. Aglonas novada domes kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 735 345,17 EUR.

FOTOGALERIJA

Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un  pašvaldības finansējums.Projekta īstenošanas periods  – 30 mēneši (16.08.2018. – 15.02.2021.).

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole – Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv