Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vakance

Aglonas novada dome rīko atklātu konkursu uz Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītāja amatu.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1
Mēnešalga: EUR 740,00
 
Galvenie pienākumi:

  1. Nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” un Kastuļinas pagasta pārvaldes nolikumā noteikto pašvaldības funkciju izpildi;
  2. Nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, pārvaldes nolikuma, Aglonas novada domes lēmumu, rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;
  3. Sagatavot un iesniegt novada pašvaldībai pagasta pārvaldes budžeta pieprasījumu, budžeta izdevumu tāmi, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam;
  4. Vadīt pārvaldes darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas pašvaldības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt pārvaldi ar atbilstošas kvalifikācijas darbiniekiem, veicināt darbinieku profesionālo izaugsmi;
  5. Nodrošināt pagasta pārvaldes lietojumā nodotā pašvaldības nekustamā un kustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
  6. Nodrošināt pārvaldes ēkas un tās teritorijas uzturēšanu kārtībā. Nodrošināt pagasta sabiedrības informēšanu par pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem, ieviestajiem un sagatavotajiem pašvaldības attīstības projektiem.
  7. Amata kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības domes vai amatpersonu izveidoto darba grupu un komisiju darbā, domes komiteju sēdēs vai domes sēdēs.

 Prasības pretendentiem:
Otrā līmeņa augstākā izglītība.
Vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā;
Vēlama vismaz 2 gadu pieredze pašvaldību darbā,
Pašvaldību darbu regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
Teicamas prasmes darbā ar datoru.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: padome@aglona.lv, vai pa pastu Aglonas novada domei uz adresi: Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304 līdz 2021. gada 13. aprīļa plkst. 12.00. Tālrunis uzziņām: 65324570.

KONKURSA NOLIKUMS

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, tālrunis: 65324570;

e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.