Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Valsts probācijas dienesta darbība

23. aprīlī Aglonas novada domi apmeklēja Valsts probācijas dienesta Preiļu teritoriālās struktūrvienības  vadītāja Elita Jaudzema un probācijas speciāliste Dzintra Priževoite, lai iepazītos ar novada administrāciju un pastāstītu par dienesta funkcijām un darbības mērķiem, kā arī par sadarbību ar pašvaldībām.


Valsts probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju un atslogotu pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Šī dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem. Probācijas dienesta darbinieki veic dažādas funkcijas: gatavo izvērtēšanas ziņojumu pēc tiesas, prokurora vai brīvības atņemšanas iestādes administrācijas pieprasījuma (sniedz vispusīgu, objektīvu informāciju, uz kuras pamata tiks izlemts jautājums par probācijas klientam nosakāmo sodu vai pienākumiem uzraudzības ietvaros, ņemot vērā viņa domāšanas veidu, uzvedību, attieksmi un noziedzīga nodarījuma izdarīšanu veicinošos sociālos apstākļus); nodarbojas ar uzraudzību, strādā ar cietušajiem un likumpārkāpējiem, organizējot brīvprātīgu abu pušu tikšanos, lai kopīgi runātu par notikušo un meklētu pieņemamu un savstarpēji taisnīgu risinājumu, izlīgumu. Piespiedu darbs ir viens no sabiedrībā izciešamajiem kriminālsodiem, kuru Valsts probācijas dienests pārņēmis no pašvaldībām.  Piespiedu darbu persona izcieš no mācībām vai pamatdarba brīvajā laikā, savas dzīvesvietas apvidū bez atlīdzības veicot sabiedriski derīgu darbu, tādējādi atlīdzinot sabiedrībai nodarīto kaitējumu un ļaujot ietaupīt valsts un pašvaldību finanšu līdzekļus.  Probācijas dienests strādā arī ar nepilngadīgajiem likuma pārkāpējiem, organizējot sabiedrisko darbu, ņemot vērā bērnu vecumu, izglītību, prasmes un iemaņas. Šobrīd tas ir vienīgais reālais audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis, ar kura palīdzību ir iespējams sasniegt likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem” noteiktos mērķus – sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanu un nostiprināšanu bērnā, bērna orientāciju uz atturēšanos no pretlikumīgām darbībām, bērna ar sociālās uzvedības novirzēm reintegrāciju sabiedrībā.

Dažreiz probācijas klientam ir noteikts pienākums piedalīties konkrētā probācijas programmā, kā arī augsta un vidēja riska probācijas klientiem  (riska un vajadzību novērtējums), kuriem iesaistīšana probācijas programmās ir paredzēta uzraudzības plānā. Probācijas programmas ir pasākumu kopums, kuru mērķis ir veicināt probācijas klienta integrāciju sabiedrībā. Tās tiek īstenotas, lai panāktu izmaiņas probācijas klientu uzvedībā, ar mērķi atturēt viņus no turpmākiem pārkāpumiem un veicināt viņu iekļaušanos sabiedrībā. Probācijas programmu īstenošana paredzēta gan probācijas klientiem, gan personām, kuras izcieš brīvības atņemšanas sodu. Piedaloties programmā, klients iemācās reaģēt uz situācijām, nepārkāpjot likumu.

Sarunā ar Probācijas dienesta darbiniekiem piedalījās novada iestāžu, struktūrvienību un pagastu pārvalžu  vadītāji, Sociālā dienesta darbinieki. Probācijas pasākumi pēc paša likumpārkāpēja piekrišanas notiek Aglonas novada pašvaldībā gan Šķeltovā, gan Kastuļinā, gan Grāveros un Aglonā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv