Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Valsts svētkos godināti novadnieki

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī, Aglonas Kultūras centrā norisinājās tradicionālā Aglonas novada domes Gada balvas pasniegšanas ceremonija. Pašvaldības iestāžu un sabiedrisko organizāciju, biedrību pārstāvji, kā arī daudzi novada iedzīvotāji bija ieradušies uz sarīkojumu, lai godinātu savus novadniekus.

Aglonas novada domes priekšsēdētājs Juris Butēvics, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, ka respektējot Aglonas novada iedzīvotāju tiesības piedalīties pašvaldības darbā un pamatojoties uz Aglonas novada domes rīkotās sabiedriskās apspriešanas rezultātiem jautājumā par administratīvi teritoriālo reformu, tika pieņemts lēmums piekrist Aglonas novada sadalīšanai, atdalot Aglonas pagastu un pievienojot to Preiļu novadam, bet Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastus, atdalot un pievienojot Krāslavas novadam. Tādējādi tiek ņemts vērā pastāvīgo iedzīvotāju viedoklis par novada teritoriju, kā arī iespējām saņemt pakalpojumus pēc reformas. Domes priekšsēdētājs izteica pateicības vārdus iedzīvotājiem par godprātīgu darbu Aglonas novada labā un novēlēja visiem labu veselību, saticību un mieru ģimenēs. Svinību turpinājumā par ilggadēju un profesionālu darbu dažādās sfērās tika pasniegtas Gada balvas.

ZOJA AGAFONOVA
Visu darba mūžu veltījusi izglītībai. Daudzus gadus strādājusi Priežmalas pamatskolā par sociālo zinību un vēstures skolotāju. Lielu ieguldījumu devusi izglītības iestādes attīstībā, strādājot par mācību pārzini. Bijusi Kastuļinas pagasta un Aglonas novada domes deputāte. Tagad aktīvi piedalās Kastuļinas pagasta sabiedriskajā dzīvē. Katru gadu Zoja ir neaizstājams palīgs Priežmalas pamatskolas absolventu vakara organizēšanā, jo ir prasmīga interneta lietotāja, kas palīdz sazināties un aicināt bijušos skolēnus un skolotājus uz tikšanos.

AINĀRS STREĻČS
Ainārs strādā Aglonas novada pašvaldībā par zemes lietu speciālistu, kā arī ir brīvdienu māju “Ezersētas” saimnieks. Lielu ieguldījumu devis tūrisma attīstībā novadā un Latgalē. Izstrādājis daudzveidīgus braucienu maršrutus pa Latgales ezeriem un upēm. Liels Aināra nopelns ir Kastuļinas pagasta nekustamo īpašumu nosaukumu veidošanā, saglabājot vēsturiskās latgaliskās un latviskās tradīcijas. Aktīvs, atsaucīgs, izpalīdzīgs, zinošs sava amata pratējs.

SANDRA RAKOVA
Jau 30 gadi aizritēja no tā laika, kad Sandra Rakova uzsāka skolotāja darba gaitas Priežmalas vidusskolā, kas tagad ir pamatskola. Kopš 2013. gada Sandra vada šo skolu kā direktore. Viņa māk atrast kopīgu valodu gan ar skolēniem un viņu vecākiem, gan ar kolēģiem. Sandra veiksmīgi raksta projektu pieteikumus un realizē tos, mudinot arī citus pagasta iedzīvotājus būt aktīviem. Cik daudz ir paveikts, tikai dažu projektu nosaukumi: “Priežmalas labirinti”, “Latvijas skolas soma”, “Dienasgrāmatas”, “Ar spēlēm un zināšanām”… Sandra aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē: organizē un vada pasākumus, sociālajā jomā: no 2009. gada veic  novada bāriņtiesas locekļa pienākumus. Optimistiska, radoša, darbīga.

MARGARITA MICKEVIČA
Margarita Mickeviča jau 13 gadu strādā Grāveru pagastā par sociālo darbinieku. Iedzīvotāji raksturo Margaritu kā atsaucīgu un izpalīdzīgu cilvēku. Viņa bieži apmeklē kursus, lai paaugstinātu savu kvalifikāciju, piedalās Latvijas mēroga projektos. Margarita pievienojās Latvijas Sarkanā Krusta biedrībai, piesaistot humānās palīdzības iespējas pagasta iedzīvotājiem. Pirms Ziemassvētkiem Margarita organizē labdarības pasākumu “Siltais vakars”, lai iepriecinātu pansionātu iemītniekus, lai šie cilvēki izjustu ģimenisku atmosfēru un mīlestību. Sākumskolas bērniem organizē braucienu uz Jaungada izrādi un ekskursijas pagasta senioriem. Brīvprātīgi sadarbojas ar Viduslatgales pārnovadu fondu, kurš palīdz trūcīgajām ģimenēm. Margarita ir radoša personība: darbojas deju grupā “LīDejas”, pašdarbības teātrī, viņas idejas tiek izmantotas kolektīva skatuves tērpu izgatavošanā, īsta rokdarbu meistare. Margaritai ir mīloša ģimene, kura atbalsta viņu aktivitātēs, hobijos un brīvprātīgajos darbos.

IVITA PLATONOVA
Ivita Platonova piedzima Grāveru pagastā. Šī vieta ir arī viņas vecāku dzimtās mājas. Skolas gaitas iesāka Grāveru pamatskolā. Pēc Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolvēšanas iedziļinājās savas profesijas meklējumos. Vīrs, tad meita un re, dzīvei jau ir vēl lielāks krāsu spektrs, taču sirds profesija  vēl nav atrasta. Šajā laikā Ivita aktīvi iesaistās pagasta kultūras dzīvē: dzied ansamblī, dejo kolektīvā “LīDejas”. Kultūras nama vadītāja jeb piedāvājums, kas jāizmanto. Tā Grāveru pagasta kultūra sāka plaukt. Pateicoties Ivitai, Grāveru ciemu neatpazīt: tiek rakstīt projekti, kas labiekārto un sakārto ciematu- Grāveros ir publiska pludmale, brīvdabas estrāde, volejbola laukums, koka norādes visā ciematā, izveidotas puķudobes un tematiskas gadalaiku dekorācijas, drīzumā tiks paplašināts bērnu rotaļu laukums. Ivita dibināja biedrību “Mēs Grāveriem”, kurā tiek iesaistīti jauni biedri. Kultūras pasākumi ir plaši apmeklēti, jo Ivita zina vietējo un ciemiņu intereses. Savā darbā viņa pieturās pie senču tradīcijām un ievieš jaunas. Prieks, ka kultūras nama vadītājas amats ir Ivitas sirds darbs. Ir divu veidu cilvēki: tie, kuri padara darbu, un tie, kuri cenšas plūkt laurus. Pirmajiem ir labāk- mazāk konkurences…

ZINAIDA PROKOFJEVA
Pirms 80 gadiem nelielā ģimenē piedzima Zinaida Prokofjeva. Gandrīz visu savu mūžu dzīvo Grāveru pagastā. No pašas bērnības daudz un smagi strādājusi. Atceras šausmīgo kara laiku, kuru nevienam nenovēl izjust. Trūka tēva mīlestības un neesamību blakus, jo no kara viņš neatgriezās. Vēlāk dibināja ģimeni, nāca pasaulē bērni, bet Zinaida agri kļuva par atraitni ar 8 bērniem rokās. Visi astoņi ir sveiki un veseli, Zinaidas lepnums. Tagad viņai ir 15 mazbērni un 11 mazmazbērni. Cik sēsi, tik pļausi, šis teiciens ir par Zinaidu, jo tagad šo stipro sievieti atbalsta viņas lielā ģimene. Dzimtas koka zari apvij sievieti no visām pusēm un dod spēku. Viņas cienīgajā vecumā lasa avīzes bez brillēm, iet makšķerēt zivis upē, sēņo un ogo blakus mežiņā, strādā dārzā. Zinaidai spēku vienmēr deva ticība Dievam un arī tagad viņa dzied vecticībnieku baznīcas korī. Stiprā un pārliecinātā balss ir viņas rakstura zīme. Otrā jaunība Zinaidai sākās pavisam nesen, kad iestājās biedrībā “Gr-Avoti”, ar vokālo ansambli brauc uzstāties dažādos pasākumos, piedalās ekskursijās. Dzīve ir kā brauciens ar riteni, lai noturētu līdzsvaru, ir jāturpina kustēties.

ASTRĪDA LEIKUMA
Astrīda ir dzimusi Šķeltovas pagastā, mācījusies Izvaltas pamatskolā, augstāko izglītību ieguva Jelgavas lauksaimniecības akadēmijā. Kopš 2011. gada strādā par Šķeltovas TN direktori. Vada kultūras dzīvi pagastā: rīko pasākumus, izstādes, koncertus, iesaistot gan pagasta iedzīvotājus, gan tuvāko kaimiņu pagastus. Aktīvi piedalās Aglonas novada pasākumu organizēšanā. Iedzīvotāji ar interesi apmeklē Astrīdas vadītās radošās darbnīcas, lai apgūtu dažādas prasmes: tradicionālā latgaliešu kļocku pagatavošana kopā ar Viju Kudiņu, savukārt ar Valdi Pauliņu novadīja keramikas meistarklasi. Astrīda vada bērnu deju kolektīvu “Draiskuļi”, dzied pagasta vokālajā ansamblī “Kombinācija” un Peipiņu Romas katoļu baznīcas korī, piedalās draudzes pasākumu organizācijā. Astrīda radoši, aktīvi un enerģiski strādā, lai kultūras dzīve pagastā attīstītos un plauktu. Viņa ir tradīciju nesēja. Caur kultūras pasākumiem māca, tuvina dažādu tautību pārstāvjus, lai kopā apgūtu seno latviešu un latgaliešu tradīcijas un dzīves gudrības. Astrīdai ir liela apņēmība un neatlaidība, kas ļauj viņai sasniegt rezultātu. Viņa audzina meitu Anniju, kura čakli mācās, piedalās konkursos daiļlasīšanā un ir zināma vokāliste ne tikai novadā, bet arī ārpus tā robežām. Astrīda ir īsta Latgales patriote, pateicoties viņai tiek  saglabātas un nodotas jaunajai paaudzei mūsu senču tradīcijas.  

BAIBA un JĀNIS KALNIŅI
2008. gadā Baiba un Jānis Kalniņi pārcēlās no Vidzemes  uz Latgales pusi- Aglonas novada Šķeltovas pagasta Podskočevas sādžu. Tajā pašā gadā uzsāka veiksmīgi saimniekot. Bez kredītiem, saviem spēkiem attīstīja diezgan lielu bioloģisku saimniecību. Pašlaik saimniecībā ir 22 govis. Jānis ir labs galdnieks, savām rokām remontē māju, kurā dzīvo, palīgēkas, labiekārto apkārtni. Kalniņu ģimenē izaudzināti un izskoloti divi dēli, kuri dzīvo pilsētā, bet apciemo vecākus un daudz palīdz celtniecībā. Kalniņu ģimene aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, nodarbojas ar labdarību, sniedzot palīdzību trūcīgām ģimenēm.

SILVIJA PODSKOČAJA
Silvija ir pabeigusi Višķu sovhoztehnikumu, iegūstot dārzkopja specialitāti. 2009. gadā, kas izveidojās Aglonas novads, Silvija kļuva par novada lauksaimniecības konsultanti. Ikdienā viņa sniedz konsultatīva rakstura pakalpojumus uzņēmējdarbības un lauksaimniecības jomā Šķeltovas un Grāveru pagastos, kā arī veic pārraudzību lopkopībā  arī Aglonas pagastā. Silvijai ir liela darba pieredze, izpratne, spēja uzņemties atbildību, rast pastāvīgus risinājumus, labas komunikācijas spējas, augsta atbildības sajūta. Silvija paplašina savas profesionālās prasmes un iemaņas pastāvīgi apmeklējot kursus un seminārus, kā arī organizē mācību braucienus uzņēmējiem un lauksaimniekiem, pieredzes apmaiņā, kursu un semināru apmeklēšanu. Ģimenē ir izaudzēta un izlolota meita, kurai jau sava ģimene. Silvija ir sabiedriska, piedalās visos novada, pagasta rīkotajos pasākumos, kā arī palīdz tos organizēt. Dzied Šķeltovas tautas nama ansamblī “Kombinācija”. Par Silviju pagastā dzirdam tikai labas atsauksmes, jo lauksaimnieki un uzņēmēji ir apmierināti ar viņas darbu.  

LEONORA ZUKULE
Leonora Zukule dzīvo Jaunaglonas ciemā. Daudzu gadu garumā rūpējas par Aglonas kapu kapličas un tai piegulošās teritorijas uzkopšanu. Latvijā aizgājēju piemiņa allaž ir godāta: piederīgie apkopj atdusas vietas, piedalās kapu svētkos vai svecīšu vakaros, tādējādi apliecinot savu cieņu aizgājējiem. Latvietim kapsēta ir svētnīca – tiešā un pārnestā nozīmē. Un vēl – latviešiem piemīt mierpilns skatījums uz kapsētu kā dzīves kārtības daļu. Leonoras aprūpē ir daudzas kapu kopiņas, kuru piederīgie jau ir aizsaulē. Gandrīz katru dienu, saulē vai lietū, Leonora ar savu transportlīdzekli – velosipēdu- mēro ceļu no Jaunaglonas, lai veiktu darbus Aglonas kapos. Pagājušajā gadā tur tika ierīkota jauna atkritumu savākšanas vieta, Leonora daudziem kapu apmeklētājiem mācīja un skaidroja atkritumu šķirošanas noteikumus. Paldies Leonorai par darbu!

INTA REČA
Inta ir Aglonas vidusskolas skolotāja, uzņēmēja, amatniece. Viņa ir ne tikai aktīva, radoša, talantīga un visam atvērta personība, bet arī lieliska skolotāja, kura sniedz zināšanas citiem un nemitīgi mācās pati, apgūstot jaunas prasmes, materiālus, tehnikas visdažādākajās jomās. Inta ir profesionāla floriste, filcē, dekorē telpas (arī Aglonas bazilikā). Viņa vada visdažādākās meistarklases visā Latvijā, tādējādi nesot Aglonas vārdu Latvijā: piemēram, pasākums “Latgales tematiskie ciemi” Rīgā. Inta Reča ir Māksliniece ar lielo burtu. Viņas rokās pat funkcionālu mākslas darbu pārvēršas jebkas no jebkā. Intas rokdarbi ir lieliska dāvana dažādos svētkos.

VOLDEMĀRS ANCVERS
Mūsu novadā daudzus gadus dzīvo un strādā Voldemārs Ancvers, par kura darbu iedzīvotāji nezina tik daudz, kā to būtu pelnījis Voldemārs. Vairāk kā 35 gadu garumā Voldemārs strādā par treneri Rēzeknes motoklubā “Camk Latgale”, trenē bērnus un jauniešus. Par mūža ieguldījumu motosportā Latvijas Motosporta federācija piešķīra “Nopelniem bagātā motosporta trenera” apbalvojumu Voldemāram Ancveram. Šāds apbalvojums ir tikai trim cilvēkiem Latvijā, starp tiem – Voldemārs, mūsu novadnieks. Tas ir augsts Latvijas motosporta federācijas atzinums Voldemāra nesavtīgajam darbam ar bērniem un jauniešiem. Darba laikā Voldemārs ir izaudzinājis 5 Latvijas izlases dalībniekus, vairākus Latvijas izlases kandidātus un vairāku valstu (Latvija, Lietuva, Baltkrievija) atklāto čempionātu motokrosā čempionus. Šis sporta veids attīsta ne tikai fizisko formu, bet arī tehniskās prasmes un iemaņas, kā arī attīsta un pilnveido personīgās rakstura īpašības: pacietību, mērķtiecību un drosmi, kas noder jaunajiem censoņiem turpmākajā dzīvē.

RITA IVBULE
Aglonas vidusskolas skolotāja Rita Ivbule strādā ar sākumskolas bērniem. Rita tiek apbalvota par teicamu, mērķtiecīgu un profesionālu darbu ar skolēniem, kā arī sasniegumiem radošu un inovatīvu risinājumu ieviešanā mācību procesā, aprobējot projektus “Kompetenču pieeja mācību saturā”, aktīvu skolēnu iesaisti ārpus klases pasākumos un projektos, pilnveidojot skolēnu zināšanas vides izglītībā. Skolotāja prot atrast individuālu pieeju katra skolēna attīstīšanai. Viņa aktīvi iesaista skolēnus projektos un skolas pasākumos, veiksmīgi gatavo bērnus olimpiādēm, veiksmīgi sadarbojas ar skolēnu vecākiem, izmantojot jaunas un interesantas sadarbības formas. Rita dalās darba pieredzē pedagoģisko, inovatīvo ideju ģenerēšanā un popularizēšanā ar savas skolas skolotājiem, gan novadā, gan republikā. 2019. gadā Rita Ivbule ieguva Humānās pedagoģes titulu.

GUNTA GULBE-KALVĀNE
Gunta ir Aglonas Kultūras centra vadītāja, kura savas prasmes, iemaņas un neizsīkstošu radošumu velta novada kultūras dzīves organizēšanai un dažādošanai, veidojot pozitīvu novada tēlu. Gunta priekšzīmīgi un profesionāli veic savus pienākumus, ir aktīva sabiedriskajā dzīvē, rūpējas par mūsu novada kā ģimenēm draudzīgas vietas veidošanu, tie ir pasākumi: Tēva diena, Aglonas novada svētki, Bērnības svētki, Ģimenes diena, teātra izrādes bērniem. 2019. gadā organizētie pasākumi priecējuši gan mūsu novada, gan citu novadu bērnus un viņu ģimenes. Gunta veiksmīgi sadarbojas ar novada struktūrvienībām, uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām, veidojot piedāvāto pasākumu klāstu daudzpusīgu un saistošu plašai auditorijai. Gunta rūpējas par Aglonas KC materiāli tehniskās bāzes papildināšanu, lai kultūras centrs spētu nodrošināt augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti: šogad iegādāta jauna skaņas un gaismas aparatūra, projektors un ekrāns, jauni aizkari, sakārtota, izremontēta brīvdabas estrāde. Lai atsvaidzinātu svētku tradīcijas Aglonas novadā, tiek izmantota inovatīva pieeja. Kultūras centrā notiek dažādas izstādes, radošās darbnīcas un tikšanās ar māksliniekiem, amatniekiem, kas veicina kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Gunta ir pelnījusi saņemt Aglonas novada apbalvojumu par nozīmīgu ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā un pasākumu režijā, kultūrvides saglabāšanā, attīstīšanā un pilnveidošanā.

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienas svinību sarīkojumā piedalījās talantīgie Aglonas bazilikas Kora skolas audzēkņi ar saviem pedagogiem, priecējot skatītājus ar skaistām melodijām un skanīgām  jauno solistu balsīm. Svinīgo pasākumu vadīja Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolniece Kerija Keita Kampāne un Aglonas vidusskolas skolnieks Vladislavs Stivriņš. Turpinājumā izskanēja latviešu vokālās kamermūzikas koncerts. Skaņdarbus izpildīja: Madara Kalniņa (klavieres), Sabīne Krilova (mecosoprāns), Zane Pakalne (vijole), Aija Linde (alts), Elīza Sestule (čells), Uģis Upenieks (sitamie instrumenti).

FOTOGALERIJA

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv