Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskola

Saturs atjaunots: 7.03.2019.

Aglonas vidusskola
Adrese:
Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Skolas direktore Lidija Šatilova

Tālruņi:
Direktore: 65321373; 27830505
Lietvede: 65321373; 20274860
fakss: 65321373
e-pasts: aglonasvsk@pvg.edu.lv
lidija.satilova@aglona.lv

Aglonas vidusskolas logo

Aglonas vidusskola atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā. Tā tika izveidota uz bijušās Aglonas vīriešu ģimnāzijas bāzes, kā rezultātā 1944. gadā darbību uzsāka jauna tipa skola – Aglonas vidusskola, kas atradās tagadējās Katoļu ģimnāzijas telpās. Vidusskolas pašreizējā ēka Ciriša ezera krastā sāka darboties 1961. gadā.

2018./2019. m.g. skolā mācās 169 izglītojamie, strādā 27 pedagogi, 17 tehniskie darbinieki.

Aglonas vidusskola piedāvā iespēju apgūt programmas
pamatizglītības posmā:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 21014111) ( mājturība un tehnoloģijas );

vispārējās vidējās izglītības posmā:

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).

Izzināt sevi un pasauli:
Vides izglītības EKO skolu programmā; projektā „Esi līderis”; Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustības „Draudzīgā skola” projektā.

Pierādīt un pilnveidot sevi ārpusstundu aktivitātēs:
jaunsargu apmācības programmā, pašpārvaldē, deju kolektīvā,1.-4.klašu korī, ansamblī, popgrupā, robotikā, šaha spēlē, ģitārspēlē, radošajos darbos, ceļu satiksmes noteikumi un drošība, skolas avīzē „Atbalss”, Radošās rakstīšanas klubiņā „13.vilnis”, folkloras kopā „Žibactiņa”.

Iesaistīties akcijās un projektos:

 • „Zaļās jostas” akcijā – „Makulatūrai otru mūžu”
 • „Skolas auglis”
 • „Skolas piens”
 • Jauniešu projektu konkursā :  „Es savai videi”, „Mēs bērniem” „Tu esi mans draugs”, „Jaunais pilsonis „ Esi radošs- radi  savu savu likumu.”
 • Viduslatgales Pārnovadu fonda „Jauniešu ideju laboratorija”
 • LMT projektu konkursā „LMT Latvijai”
 • Projektā Nr. 8.3.5./16/I/001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • Projektā Nr. 8.3.5./16/I/001 ”Atbalsts izglītojamo individuālo un kompetenču attīstībai”.
 • Projektā Nr. 8.3.44.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
 • Erasmus+ programmas projekts Nr.2018-1-LV01-KA101-046866 “Aglonas novada pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”
 • Nr. NP JP-2018/10220 Nord Plus
 • Projekts‘” Dzīvot, mācīties un strādāt kopā´ jauniešu integrācijas un līdzatbildības sekmēšana.  Sadarbībā ar  BRITICH COUNCIL un IAC
 • ETVINNING projekts „Dabas draugi- putni.”sākumskola

Izmantot iespēju izkopt tradīcijas, kas mūs vieno:
Skolotāju diena, olimpiskā diena, latvisko tradīciju izkopšana, Ziemassvētku pasākumi, žetonu vakars, teātra diena, pēdējais zvans, izlaidumi, apkārtējās vides uzturēšana kārtībā, klases kolektīva īpašās tradīcijas.

Atrast risinājumus dažādām situācijām:
kopīgi ar atbalsta personālu (psihologs, logopēds, medmāsa, sociālais pedagogs).

Papildināt zināšanu un interešu kopumu:
datorklasē un mūsdienīgā bibliotēkā, sporta zālē.

Ja nepieciešams, izglītojamais var izmantot bezmaksas dienesta viesnīcas pakalpojumus.

Nāc un izvēlies ko vēlies!

Aglonas vidusskolas materiāli lejupielādei