Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskola

Aglonas vidusskola

Aglonas vidusskola atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā. Tā tika izveidota uz bijušās Aglonas vīriešu ģimnāzijas bāzes, kā rezultātā 1944. gadā darbību uzsāka jauna tipa skola – Aglonas vidusskola, kas atradās tagadējās Katoļu ģimnāzijas telpās.  Vidusskolas pašreizējā ēka Ciriša ezera krastā sāka darboties 1961. gadā.

Adrese:
Daugavpils ielā  6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Skolas direktore Lidija Šatilova

Tālruņi:
Direktore:  65321373;  27830505
Lietvede:    65321373;   20274860
fakss: 65321373
e-pasts: aglonasvsk@pvg.edu.lv
lidija.satilova@aglona.lv

Skola piedāvā:
datortehnikas kabinetu (onlaine pieslēgums, internets, e-pasts)
bibliotēku
ēdnīcu
dienesta viesnīcu

Atbalsta personāls:
medmāsa
psihologs
logopēds
sociālais pedagogs

 

2016./2017. m.g. skolā mācās 154  izglītojamie,  strādā 27 pedagogi, 15 tehniskie  darbinieki.

Skola piedāvā sekojošas izglītības programmas:

  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)
  • Vispārējās vidējās  izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)
  • Pamatizglītības programma (kods 21011111)
  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma(kods 21014111)

Skola sadarbojas ar koledžu kopīgā projektā “Esi līderis”, skolēni vidusskolā apgūst – “uzņēmējdarbības pamatus”.

Skola piedāvā interešu izglītības programmas:
Kori un  ansambļi
Dejas tautiskās un modernās
Sports
Teātra pulciņš
Tehniskā jaunrade
Skolas avīze “Atbalss”
Radošās rakstīšanas klubiņš “13.vilnis”
Rokdarbi meitenēm
Mākslas terapija
Noformēšana
Floristika

Skolas kolektīvs  iesaistās akcijās un EK programmās:

  • “Zaļās jostas” akcijā – “Makulatūrai otru mūžu”
  • Kustībā “Draudzīga skola”
  • Skolas auglis
  • Skolas piens

 Piedalās projektos un konkursos:
“Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Aglonas vidusskolā”
“Aglonas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
“Atbalsts programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”
Latvenergo konkurss “Experiments”
Latgales novada “Naaizmērstulei veltītais jaunrades konkurss”
Vislatvijas domrakstu konkurss, veltīts R.Mūkam
ZZ čempionāts
Ugunspavēlnieks
Gudrs – vēl gudrāks

2013./2014 . m.g. Aglonas vidusskola ir Latvijas „mazo skolu” reitinga līdere. Septembrī Aglonas vidusskolas kolektīvs  saņem no Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa ceļojošo balvu „Lielā Pūce”.

Aglonas vidusskolas materiāli lejupielādei