Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Aglonas vidusskola

Saturs atjaunots: 8.09.2021.

Aglonas vidusskola
Adrese:
Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304

Skolas direktore Lidija Šatilova

Tālruņi:
Direktore:  27830505
Lietvede:  20274860
e-pasts: aglonasvsk@pvg.edu.lv
lidija.satilova@aglona.lv

Aglonas vidusskolas logo

Aglonas vidusskola atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā. Tā tika izveidota uz bijušās Aglonas vīriešu ģimnāzijas bāzes, kā rezultātā 1944. gadā darbību uzsāka jauna tipa skola – Aglonas vidusskola, kas atradās tagadējās Katoļu ģimnāzijas telpās. Vidusskolas pašreizējā ēka Ciriša ezera krastā sāka darboties 1961. gadā.

2020./2021. m.g. skolā mācās 164 izglītojamais, strādā 31 pedagogs, 23 tehniskie darbinieki.

Aglonas vidusskola piedāvā iespēju apgūt programmas
pamatizglītības posmā:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 21014111) ( mājturība un tehnoloģijas );

vispārējās vidējās izglītības posmā:

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).
2020./2021. m.g. 10. klase
 • Programma bioloģija medicīna ar padziļinātajiem kursiem bioloģija, ķīmija, sociālās zinības.
 • Uzņēmējs. Inženieris, būvnieks padziļinātie kursi fizika, dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības.
 • Specializētie kursi: Valsts aizsardzība, uzņēmējdarbība, trešā svešvaloda, teātra drama, medijpratība.

Izzināt sevi un pasauli:
Vides izglītības EKO skolu programmā; projektā „Esi līderis”; Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustības „Draudzīgā skola” projektā.

Pierādīt un pilnveidot sevi ārpusstundu aktivitātēs:
jaunsargu apmācības programmā, pašpārvaldē, deju kolektīvā, 1.-4.klašu korī, ansamblī, popgrupā, robotikā, šaha spēlē, ģitārspēlē, radošajos darbos, ceļu satiksmes noteikumi un drošība, skolas avīzē „Atbalss”, Radošās rakstīšanas klubiņā „13.vilnis”, folkloras kopā „Žibactiņa”, ritmikas nodarbībās.

Iesaistīties akcijās un projektos:

 • „Zaļās jostas” akcijā  „Makulatūrai otru mūžu”
 • „Skolas auglis”
 • „Skolas piens”
 • “Skolas soma”
 • Jauniešu projektu konkursā
 • Projektā Nr. 8.3.5./16/I/001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • Programma28 downloads
 • Projektā Nr. 8.3.5./16/I/001 ”Atbalsts izglītojamo individuālo un kompetenču attīstībai”.
 • Projektā Nr. 8.3.44.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
 • Erasmus+ programmas projekti
 • Nr. NP JP-2018/10220 Nord Plus
 • ETVINNING projekti sākumskola

Izmantot iespēju izkopt tradīcijas, kas mūs vieno:
Skolotāju diena, olimpiskā diena, latvisko tradīciju izkopšana, Ziemassvētku pasākumi, žetonu vakars, teātra diena, pēdējais zvans, izlaidumi, apkārtējās vides uzturēšana kārtībā, klases kolektīva īpašās tradīcijas.

Atrast risinājumus dažādām situācijām:
kopīgi ar atbalsta personālu (psihologs, logopēds, medmāsa, sociālais pedagogs).

Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām un karjeras jautājumiem​ var saņemt pie karjeras konsultanta.

Papildināt zināšanu un interešu kopumu:
datorklasē un mūsdienīgā bibliotēkā, sporta zālē.

Ja nepieciešams, izglītojamais var izmantot bezmaksas dienesta viesnīcas pakalpojumus.

Nāc un izvēlies ko vēlies!

Aglonas vidusskolas materiāli lejupielādei

Mēs atrodamies: