Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas vidusskola

Saturs atjaunots: 11.09.2019.

Aglonas vidusskola
Adrese:
Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

Skolas direktore Lidija Šatilova

Tālruņi:
Direktore: 65321373; 27830505
Lietvede: 65321373; 20274860
fakss: 65321373
e-pasts: aglonasvsk@pvg.edu.lv
lidija.satilova@aglona.lv

Aglonas vidusskolas logo

Aglonas vidusskola atrodas Aglonas novada Aglonas pagastā. Tā tika izveidota uz bijušās Aglonas vīriešu ģimnāzijas bāzes, kā rezultātā 1944. gadā darbību uzsāka jauna tipa skola – Aglonas vidusskola, kas atradās tagadējās Katoļu ģimnāzijas telpās. Vidusskolas pašreizējā ēka Ciriša ezera krastā sāka darboties 1961. gadā.

2019./2020. m.g. skolā mācās 181 izglītojamais, strādā 31 pedagogs, 23 tehniskie darbinieki.

Aglonas vidusskola piedāvā iespēju apgūt programmas
pamatizglītības posmā:

 • Pamatizglītības programma (kods 21011111);
 • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 21014111) ( mājturība un tehnoloģijas );

vispārējās vidējās izglītības posmā:

 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011);
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).

Izzināt sevi un pasauli:
Vides izglītības EKO skolu programmā; projektā „Esi līderis”; Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kustības „Draudzīgā skola” projektā.

Pierādīt un pilnveidot sevi ārpusstundu aktivitātēs:
jaunsargu apmācības programmā, pašpārvaldē, deju kolektīvā,1.-4.klašu korī, ansamblī, popgrupā, robotikā, šaha spēlē, ģitārspēlē, radošajos darbos, ceļu satiksmes noteikumi un drošība, skolas avīzē „Atbalss”, Radošās rakstīšanas klubiņā „13.vilnis”, folkloras kopā „Žibactiņa”.

Iesaistīties akcijās un projektos:

 • „Zaļās jostas” akcijā – „Makulatūrai otru mūžu”
 • „Skolas auglis”
 • „Skolas piens”
 • Jauniešu projektu konkursā :  „Es savai videi”, „Mēs bērniem” „Tu esi mans draugs”, „Jaunais pilsonis „ Esi radošs- radi  savu savu likumu.”
 • Viduslatgales Pārnovadu fonda „Jauniešu ideju laboratorija”
 • LMT projektu konkursā „LMT Latvijai”
 • Projektā Nr. 8.3.5./16/I/001”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
 • Projektā Nr. 8.3.5./16/I/001 ”Atbalsts izglītojamo individuālo un kompetenču attīstībai”.
 • Projektā Nr. 8.3.44.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
 • Erasmus+ programmas projekts Nr.2018-1-LV01-KA101-046866 “Aglonas novada pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide”
 • Nr. NP JP-2018/10220 Nord Plus
 • Projekts‘” Dzīvot, mācīties un strādāt kopā´ jauniešu integrācijas un līdzatbildības sekmēšana.  Sadarbībā ar  BRITICH COUNCIL un IAC
 • ETVINNING projekts „Dabas draugi- putni.”sākumskola

Izmantot iespēju izkopt tradīcijas, kas mūs vieno:
Skolotāju diena, olimpiskā diena, latvisko tradīciju izkopšana, Ziemassvētku pasākumi, žetonu vakars, teātra diena, pēdējais zvans, izlaidumi, apkārtējās vides uzturēšana kārtībā, klases kolektīva īpašās tradīcijas.

Atrast risinājumus dažādām situācijām:
kopīgi ar atbalsta personālu (psihologs, logopēds, medmāsa, sociālais pedagogs).

Papildināt zināšanu un interešu kopumu:
datorklasē un mūsdienīgā bibliotēkā, sporta zālē.

Ja nepieciešams, izglītojamais var izmantot bezmaksas dienesta viesnīcas pakalpojumus.

Nāc un izvēlies ko vēlies!

Aglonas vidusskolas materiāli lejupielādei

Aglonas Novada Dome Rotating Header Image
Aglonas BJBLPC „Strops”
[Edit]
Saturs atjaunots: 25.03.2019.

Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”

Kontaktinformācija:
Aglonas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “STROPS”

Vadītāja Māra Ušacka
e-pasts: mara.usacka@aglona.lv
Tālrunis: 29947906
Adrese:
Daugavpils iela 8, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304

STROPS Aktivitātes

Centra darbības mērķis ir nodrošināt alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību bērniem un jauniešiem, bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot bērnu un jauniešu sociālo prasmju attīstību, izglītošanos un brīvā laika pavadīšanas iespējas, bērnu uzraudzīšanu un brīvā laika pavadīšanu drošā un attīstību veicinošā vidē.

Centra darbības pamatvirzieni:

radīt optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālai un fiziskai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai un radošam darbam, atpūtas organizēšanai;
veicināt pašapziņas celšanu un sabiedrisko aktivitāti, īstenojot dažādas neformālās izglītības programmas;
pilnveidot saturīgas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Aglonā.
Centra uzdevumi:

sekmēt darbu ar bērniem un jauniešiem, veicot izglītojošu un audzinošu darbību harmoniskas personības veidošanā;
organizēt aktivitātes bērniem un jauniešiem, ņemot vērā mērķauditorijas intereses un pieprasījumu;
iespēju robežās iesaistīt Centra darbībā bērnus un jauniešus ar funkcionāliem traucējumiem;
izstrādāt projektus darbam ar bērniem un jauniešiem, piesaistot papildu finansējumu;
veicināt sadarbību ar izglītības, sporta un kultūras iestādēm, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām;
racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
koordinēt valsts finansēto interešu izglītību novadā.
Mēs piedāvājam:

nodarbības (Popgrupa, Improvizāciju teātris, Joga, Dejotprieks),
radošās darbnīcas (Radītprieks, Skaties un Dari, Šūtie draudziņi),
brīvā laika pavadīšanas iespējas,
interneta lietošanas iespējas,
„Tūrisma resursu punkta” izmantošanu,
“Jauno māmiņu resursu punkta” izmantošanu,</>
„Spēļu bibliotēkas” lietošanu,
jauniešu istabu “Šūna”.
STROPS materiāli lejupielādei
Radošā darbnīca, 2018. (PPTX, ~100KB)
13 downloads
Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra Strops nolikums (PDF, ~296KB)
24 downloads
STROPS prezentācija 2018. (WMV, ~18MB)
38 downloads
STROPS gadagrāmata 2017. (PPTX, ~17MB, optimizēts)
33 downloads
BJBLPC Strops gadagramata – 2016. (PPTX, ~25MB)
34 downloads
Atskatoties uz paveikto 2013.

Mēs atrodamies: