Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Grāveru pamatskola

Saturs atjaunots: 11.09.2019.

Grāveru pamatskola

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 4. punktu, 21. panta 1. daļas 8. punktu, Izglītības likuma 23. panta 2. daļu, Vispārējās izglītības likuma 7. panta 2. daļu un  “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10. pantu, Aglonas novada domes sēdē tika  pieņemts lēmums likvidēt Aglonas novada Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolu ar 2019. gada 7. augustu.

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola

Adrese: Ezeru iela 33, c. Grāveri, Grāveru pagasts, Aglonas novads, LV-5655
Tālr.:
e-pasts:
Skolas direktore:  Elfa Islamgarajeva
Mācību valoda: latviešu

Skola realizēja programmas:

 • pirmsskolas pamatizglītības programmu (11011111);
 • mazākumtautību pamatizglītības programmu (kods 21011121);
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem(kods 21015621);
 • speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem(kods  21015821).

2017./2018. m.g. pamatskolā mācījās 27 izglītojamie, no tiem pirmsskolā – 1, strādā 10 pedagogi.

Skolas  kolektīvs   ir  radošs un darbā ieinteresēts. Mūsu skolā viss mācību un darba process virzīts galvenokārt uz skolēna kā personības attīstību, sadarbību skolēni – skolotājs un sadarbību ar vecākiem.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus, apgūt jaunas prasmes, attīstīt garīgās vērtības.

Skolā darbojas:

 • mūzikas pulciņš,
 • rokdarbu pulciņš,
 • mazpulks,
 • pašpārvalde,
 • garīgas audzināšanas pulciņš.

SKOLAS TRADĪCIJAS

Skolā notiek dažādi pasākumi, kuri jau veidojās kā skolas tradīcija. 

 • Zinību diena.
 • Izstāde “Rudens veltes”
 • Miķeļdienas tirdziņš
 • Skolotāju diena
 • Valsts svētki
 • Ziemassvētku pasākumi
 • Skatuves runas konkurss
 • Sveču diena
 • Valentīndiena
 • Masļeņica
 • Lieldienas
 • Ģimenes diena
 • Zīmējumu izstādes
 • Pēdējais zvans
 • Izlaidumi
 • Ekskursijas
 • Pārgājieni u.c.

CITA AKTIVITĀTES:

 • Skolēni piedalās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un gūst godalgotās vietas.
 • Skola pēc iespējas iesaistās dažādos projektos, tāpēc skolēniem un viņu vecākiem  rodas papildus iespējas darboties,  attīstīt savas prasmes, izkopt talantus un vienkārši lietderīgi pavadīt laiku.
 • Sākumskolas skolēniem ir organizēta   pagarinātās dienas grupa.
 • Skolēniem ir pieejams datorkabinets un bibliotēkas pakalpojumi.
 • Visi bērni skolā var paēst siltas pusdienas un launagu.

SKOLAS VĒSTURE

 Skola tika dibināta 1887. gadā kā baznīcas skola. Jauna skolas ēka uzcelta 1936.-1937.g   . Skola uzsāka darbu ar latviešu apmācības valodu, 1940. gadā tika atvērtas arī krievu klases, 1951.gadā latviešu klases tika slēgtas. 1992. gadā  atkal tika atjaunota apmācība latviešu valodā. Laika gaitā mainījās arī skolēnu skaits un skolas statuss. 1948.-1951. tā bija  Grāveru 7-gadīgā skola, 1951.-1964.- Grāveru vidusskola, 1964.-1991.- Grāveru 8-gadīgā skola, 1991.-2009.- Grāveru pamatskola, sākot ar 2009. gadu,  skola mainīja nosaukumu un tika pārdēvēta par Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra ( Kudrjašova) Grāveru pamatskolu.

Skolas materiāli lejuplādei:

 

Karte (atrašanās vieta):