Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Šķeltovas pamatskola

Šķeltovas pamatskola

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 4. punktu, 21. panta 1. daļas 8. punktu, Izglītības likuma 23. panta 2. daļu, Vispārējās izglītības likuma 7. panta 2. daļu un  “Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 10. pantu, Aglonas novada domes sēdē tika  pieņemts lēmums likvidēt Aglonas novada Šķeltovas pamatskolu ar 2019. gada 7. augustu.

 

Adrese:  Skolas iela 1, Šķeltova, Šķeltovas pagasts,  Aglonas novads, LV-5653
tālrunis
e-pasts:

Skolas direktore Olga Afanasjeva,
Skolas dibinātājs ir Aglonas novada Dome.

2018./19.mācību gadā skolā mācījās 18 skolēni no 1. līdz 9. klasei un 6 pirmsskolas grupas audzēkņi vecumā no 3 līdz 6 gadiem.
Mācības notika latviešu valodā.

Skolā tika īstenotas 3 izglītības programmas:

 1. Pamatizglītības programma (programmas kods 21011111), izglītības programmas licence Nr. V-1450, izsniegta 04.02.2010.
 2. Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111), izglītības programmas licence Nr. V-1449, izsniegta 04.02.2010.
 3. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), izglītības programmas licence Nr. V-1451, izsniegta 04.02.2010.

Tiek piedāvātas interešu izglītības programmas (folklora, mazpulks).

Izglītības kvalitāti nodrošina pieredzējuši un radoši pedagogi.
2018./19.m.g. skolā strādāja 7 pedagogi.
100% pedagogu ir ieguvuši pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpi.
Skola un izglītības programmas ir akreditētas līdz 2020. gada maijam.

Mēs lepojamies ar:

 • Skolas tradīcijām,
 • sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās,
 • mazpulcēnu aktīvo dalību valstī organizētajās aktivitātēs (akcijas, konkursi, pasākumi),
 • radošu, pieredzes bagātu pedagoģisko kolektīvu.

Skolas īpašie piedāvājumi:

 • iespēja darboties Latvijas mazpulku organizācijā (Šķeltovas mazpulks darbojas no 2005. gada);
 • bezmaksas pieeja skolas datorklases piedāvātajiem pakalpojumiem;
 • bibliotēkas pakalpojumu pieejamība;
 • pagarinātas dienas grupa 1.-4.klašu skolēniem;
 • bezmaksas pieeja sporta zālei;
 • iespēja bezmaksas darboties interešu izglītības pulciņos;
 • bezmaksas transporta pakalpojumi skolēniem;
 • visiem siltas pusdienas.

2018./19.māc.gadā skola piedalījās šādos projektos:

 • ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001)
 • ESF projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.”
  (projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
 • ESF projektā „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.” (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001)
 • Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvā – „Latvijas skolas soma”.

Šķeltovas pamatskolas materiāli lejupielādei:

Karte (atrašanās vieta):