Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Jaunizveidojamā Krāslavas novada un Preiļu novada plānošanas dokumenti

Saturs atjaunots: 25.02.2021.

Paziņojums par jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu.

Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldībām,tiek uzsākts darbs pie jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas sagatavošanas. Krāslavas novada dome un Dagdas novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumus par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes darba grupas pārstāvjiem no attiecīgās pašvaldības.Aglonas novada dome 2020. gada 23.decembrī pieņēma lēmumu “Par dalību kopīgu jaunizveidojamā Krāslavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē”(protokols Nr.28, 13.§).

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Attīstības dokumentu izstrādē ir ļoti svarīga iedzīvotāju iesaiste. Konkrētus priekšlikumus tālākai novada attīstībai ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības programmai” lūgums iesniegt Aglonas novada domei (e-pasts: padome@aglona.lv, Somersētas ielā 34, Aglonā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas), Krāslavas novada domei (e-pasts: dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu www.latvija.lv) līdz 2021.gada 31.janvārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu). Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Programmu izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarboties arī tematiskajās darba grupās un izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujā un sabiedriskajās apspriešanās.

Plašāka informācija par sabiedrības iesaistes iespējām tiks sagatavota un drīzumā publicēta mājaslapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe (attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Sagatavoja I.Dzalbe, L.Strole – Krasovska

AND_23122020_lemums_Kraslava

Download30 downloads


 

Jaunizveidojamā Preiļu novada attīstības plānošana

10.02.2021.
Atbilstoši Latvijā apstiprinātajai administratīvi teritoriālajai reformai, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Preiļu novada administratīvo teritoriju veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novadi un Aglonas novada Aglonas pagasts. Tāpēc uzsākts darbs pie diviem jauniem plānošanas dokumentiem: “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029.gadam”. Darba uzdevumi apstiprināti ar Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumiem, par  izstrādes vadītāju nosakot Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu.

Attīstības plānošanas dokumentos tiks noteikti pašvaldības ilgtermiņa stratēģiskie mērķi un prioritātes, telpiskās struktūras perspektīva, vidēja termiņa mērķi, kā arī Rīcības plāns un Investīciju plāns izvirzīto uzdevumu īstenošanai.

Atšķirībā no iepriekšējās pieredzes 2015.-2017.gadā, kad Preiļu novada attīstības programmu izstrādāja firma (izvēlēta iepirkuma rezultātā), un pašvaldības darbinieki tika daļēji iesaistīti darba procesā, tad šoreiz dokumentus izstrādāsim paši, tikai piesaistot dažus konsultantus.

Ir izveidota darba (vadības) grupa 12 cilvēku sastāvā, iesaistot apvienojamo novadu pašvaldību pārstāvjus, un apstiprināts darba plāns ar veicamajiem uzdevumiem/ pasākumiem. Februārī tiks apstiprinātas 14 tematiskās darba grupas, kurās tiek iesaistīti gan apvienojamo novadu pašvaldību un citu iestāžu speciālisti, gan arī deputāti: (1) Pašvaldības pārvaldes darba grupa, t.sk. budžets; (2) Teritorijas plānošanas darba grupa, t.sk. dabas resursi, vide; (3) Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba grupa, t.sk. uzņēmējdarbība; (4) Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, t.sk. komunālā saimniecība, transports; (5) Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa; (6) Izglītības darba grupa; (7) Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa; (8) Kultūras darba grupa; (9) Muzeju darba grupa; (10) Bibliotēku darba grupa; (11) Sporta darba grupa; (12) Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupa; (13) Jaunatnes lietu darba grupa; (14) Sabiedriskās kārtības darba grupa.

Plānošanas dokumentu izstrādes procesā obligāta ir arī sabiedrības iesaiste, tāpēc tiks izveidots Sabiedrības līdzdalības plāns, paredzot gan iedzīvotāju aptauju, gan vismaz 10 pasākumu organizēšanu visās apvienojamajās teritorijās. Ikviens interesents varēs iesaistīties plānošanas dokumentu apspriešanā un izteikt savus priekšlikumus.

Kopumā plānošanas dokumentu projektu izstrādes process ir pietiekoši sarežģīts un atbildīgs darbs, un COVID-19 pandēmijas apstākļi liek papildus domāt par dažādu pasākumu organizēšanas iespējām un formām. Tai pat laikā, Preiļu, Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu pārstāvji, speciālisti ir aktīvi iesaistījušies un gatavi radoši strādāt, lai plānošanas dokumenti kļūtu par labu pamatu teritoriju pilnvērtīgai attīstībai un kopīgu mērķu sasniegšanai.

Elita Jermolajeva, Dr.oec.
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja

 

Par jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrādi

24.02.2021.
Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu uzsākta jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde, sadarbojoties ar apvienojamām pašvaldībām – Aglonas (Aglonas pagasts), Riebiņu un Vārkavas novadiem, un noteikti dokumentu izstrādes darba uzdevumi ar Preiļu novada domes 2020.gada 22.decembra sēdes lēmumiem Nr.23, 20.§ un 21.§ (skat. pielikumā):
 • Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022.gada;
 • Preiļu novada attīstības programma 2022.-2029.gadam.

Ar Preiļu novada domes 2020.gada 29.decembra rīkojumu Nr. 4-6/140 apstiprināta darba (vadības) grupa šādā sastāvā:

 • Maruta Plivda, Preiļu novada domes priekšsēdētāja, darba grupas vadītāja

(mob. tālr. 29396610, e-pasts: maruta.plivda@preili.lv);

 • Juris Želvis – Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks, darba grupas vadītājas vietnieks;
 • Aldis Džeriņš – Preiļu novada domes izpilddirektors;
 • Elita Jermolajeva – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja;
 • Sanita Meļko – Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājas vietniece;
 • Ineta Liepniece – Preiļu novada domes Attīstības daļas vecākā komercdarbības speciāliste;
 • Skaidra Mukāne – Preiļu novada domes Grāmatvedības daļas vadītāja – galvenā grāmatvede;
 • Jolanta Gžibovska – Preiļu novada domes finanšu analītiķe;
 • Sanda Čingule-Vinogradova – Preiļu muižas kompleksa un parka vadītāja;
 • Romāns Petrovs – Aglonas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs;
 • Inese Jakovele – Riebiņu novada Attīstības un plānošanas daļas vadītāja;
 • Sabīne Uļjanova – Vārkavas novada projektu koordinatore.

Tematiskās darba grupas

(Apstiprināts vadības grupā 29.01.2021., papildināts 12.02.2021.)

Nr.p.k. Tematiskās grupas nosaukums Vadītājs Kontaktinformācija
1. Pašvaldības pārvaldes darba grupa, t.sk. budžets Maruta Plivda maruta.plivda@preili.lv       tālr. 29396610
2. Teritorijas plānošanas darba grupa, t.sk. dabas resursi, vide Sanita Meļko sanita.melko@preili.lv       tālr. 26809757
3. Apdzīvoto vietu, iedzīvotāju un ekonomiskās attīstības darba grupa, t.sk. uzņēmējdarbība Elita Jermolajeva elita.jermolajeva@preili.lv   tālr.  29444989
4. Tehniskā infrastruktūra un pakalpojumi, t.sk. komunālā saimniecība, transports Juris Želvis juris.zelvis@preili.lv           tālr. 26682971
5. Tehnoloģiju un inovāciju darba grupa Juris Erts juris.erts@preili.lv               tālr. 29419475
6. Izglītības darba grupa Andrejs Zagorskis preiluipvad@preili.lv       tālr. 29297976
7. Veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupa Lauris Pastars lauris.pastars@preili.lv     tālr. 26010667
8. Kultūras darba grupa Guntis Skrimblis guntis.skrimblis@preili.lv     tālr. 28694439
9. Muzeju darba grupa Tekla Bekeša tekla.bekesa@preili.lv       tālr. 26056076
10. Bibliotēku darba grupa Ilona Skorodihina ilona.skorodihina@preili.lv   tālr. 26819391
11. Sporta darba grupa Edgars Vaivods edgars.vaivods@preili.lv       tālr. 26549536
12. Nekustamā īpašuma un apbūves darba grupa Vita Biezaite vita.biezaite@preili.lv     tālr. 26178603
13. Jaunatnes lietu grupa Santa Ancāne-Novikova santa.ancane@preili.lv     tālr. 29327010
14. Sabiedriskās kārtības darba grupa Maruta Plivda maruta.plivda@preili.lv     tālr. 29396610

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei adresējami Preiļu novada domei, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301, juridiskām personām norādot nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, bet fiziskām personām – savu vārdu, uzvārdu, adresi.

Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski: dome@preili.lv.

Pielikumā:

 1. Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmums Nr. 23, 20.§ “Par Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. gadam izstrādi (PDF)
 2. Preiļu novada domes 22.12.2020. lēmums Nr. 23, 21.§ “Par Preiļu novada attīstības programmas 2022.-2029. gadam izstrādi” (PDF)

Elita Jermolajeva,
Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja
(tālr. 29444989, e-pasts: elita.jermolajeva@preili.lv)