Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Sabiedrības līdzdalība

Saturs atjaunots: 9.11.2020.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2020. gada 6. novembrī Aglonas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 26 “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, un saistošo noteikumu Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (prot. Nr.26, 1.§) un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa””.
Ar apstiprinātā lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17470, pašvaldības interneta vietnes www.aglona.lv sadaļā „Attīstības plānošana”/”Teritorijas plānojums”, kā arī darba dienās Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts).

Vaditaja zinojums par LP izstradi un atzinumiem

Download0 downloads

SA_sanaksmes_protokols_Nr1_publicesanai

Download0 downloads

Pārskats par atzinumiem_LP_1_redakcija

Download0 downloads

Izraksts_LP_Mezlici

Download0 downloads

Aglonas novada dome informē, ka 2020. gada 27. oktobrī plkst. 11.00 plānota lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmes norises vieta: Aglonas novada Kultūras centra zāle (1. stāvs, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads).
Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Ar Aglonas novada domes 24.09.2020. lēmumu (prot. Nr.20, 5.§) “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420040509, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tiek nodota lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā 1. redakcija publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts četras nedēļas (no 2020.gada 5.oktobra līdz 2020. gada 1. novembrim).
Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti ar lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:
• Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts).
• Aglonas pašvaldības mājas lapas www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Sabiedrības līdzdalība.
• Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2020. gada 27. oktobrim:

• Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
• nosūtot pa pastu uz adresi: (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304);
• elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi padome@aglona.lv;
• elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Sniedzot priekšlikumus par teritorijas plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas – teritorijas plānotājas, projektu vadītājas Lāsmas Stroles – Krasovskas; mob. tālr. 29210088; e-pasts: lasma.strole@aglona.lv.

“Ar Aglonas novada domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr. 4, 13.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019.gada 8.marta līdz 2019.gada 5.aprīlim. Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam 1.redakcija: ….”.

Materiāli lejuplādei

Publikācijas

Aglonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 2013.-2037. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana ir noslēgusies