Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Sabiedrības līdzdalība

Saturs atjaunots: 6.01.2021.

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības iespējām jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē
att
Attistibas programma Aptauja LV(word)

Download19 downloads

Attistibas programma Aptauja LV(pdf)
Download15 downloads

Paziņojums par jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas stājās spēkā 2020. gada 23. jūnijā, nosaka, ka Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dagdas novada pašvaldību un trīs Aglonas novada pagastiem no 2021. gada 1. jūlija veidos vienotu administratīvo teritoriju – Krāslavas novadu.

Apvienotajam novadam ir jānodrošina kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde, tāpēc, sadarbojoties Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldībām,tiek uzsākts darbs piejaunizveidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Krāslavas novada attīstības programmas sagatavošanas. Krāslavas novada dome un Dagdas novada dome 2020. gada 26. novembra domes sēdē pieņēma lēmumus par minēto dokumentu izstrādes Darba uzdevumiem, termiņiem, kā arī izstrādes darba grupas pārstāvjiem no attiecīgās pašvaldības.Aglonas novada dome 2020. gada 23.decembrī pieņēma lēmumu “Par dalību kopīgu jaunizveidojamā Krāslavas novadaattīstības plānošanas dokumentu izstrādē”(protokols Nr.28, 13.§).

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2021. – 2037. gadam tiks noteikts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas novada attīstības programmā 2021. – 2027. gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība.

Attīstības dokumentu izstrādē ir ļoti svarīga iedzīvotāju iesaiste. Konkrētus priekšlikumus tālākai novada attīstībai ar norādi “Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības programmai” lūgums iesniegt Aglonas novada domei (e-pasts: padome@aglona.lv, Somersētas ielā 34,Aglonā(COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas), Krāslavas novada domei (e-pasts: dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (COVID-19 ārkārtas stāvokļa laikā iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas), Jums tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu www.latvija.lv) līdz 2021.gada 31.janvārim, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu). Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Programmu izstrādes laikā iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarbotiesarī tematiskajās darba grupās un izteikt viedokli iedzīvotāju aptaujā un sabiedriskajās apspriešanās.

Plašāka informācijapar sabiedrības iesaistes iespējām tiks sagatavota un drīzumā publicēta mājaslapās www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.

Kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe (attistiba@kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Sagatavoja I.Dzalbe, L.Strole – Krasovska

AND_23122020_lemums_Kraslava

Download30 downloads


Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2020. gada 6. novembrī Aglonas novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr. 26 “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, un saistošo noteikumu Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”” apstiprināšanu” (prot. Nr.26, 1.§) un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr. 2020_15 “Grozījumi Aglonas novada domes 2013. gada 28.augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Aglonas novada Teritorijas plānojuma 2013.-2025. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa””.
Ar apstiprinātā lokālplānojuma materiāliem var iepazīties portālā ĢeoLatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17470, pašvaldības interneta vietnes www.aglona.lv sadaļā „Attīstības plānošana”/”Teritorijas plānojums”, kā arī darba dienās Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts).

Vaditaja zinojums par LP izstradi un atzinumiem

Download15 downloads

SA_sanaksmes_protokols_Nr1_publicesanai

Download25 downloads

Pārskats par atzinumiem_LP_1_redakcija

Download23 downloads

Izraksts_LP_Mezlici

Download17 downloads

Aglonas novada dome informē, ka 2020. gada 27. oktobrī plkst. 11.00 plānota lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmes norises vieta: Aglonas novada Kultūras centra zāle (1. stāvs, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads).
Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
Ar Aglonas novada domes 24.09.2020. lēmumu (prot. Nr.20, 5.§) “Par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 76420040509, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” tiek nodota lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā 1. redakcija publiskajai apspriešanai.

Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts četras nedēļas (no 2020.gada 5.oktobra līdz 2020. gada 1. novembrim).
Publiskās apspriešanas laikā visi interesenti ar lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas materiāliem var iepazīties klātienē vai elektroniski:
• Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts).
• Aglonas pašvaldības mājas lapas www.aglona.lv sadaļā Novada Dome/Attīstības plānošana/Sabiedrības līdzdalība.
• Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportālā) www.geolatvija.lv.
Rakstiskus priekšlikumus par lokālplānojuma nekustamajā īpašumā “Mežlīči” Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kas groza Aglonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2020. gada 27. oktobrim:

• Aglonas novada domē, 1. stāvā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
• nosūtot pa pastu uz adresi: (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304);
• elektroniski nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi padome@aglona.lv;
• elektroniski valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.
Sniedzot priekšlikumus par teritorijas plānošanas dokumentu, lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un pārstāvību (iedzīvotājs, kādas organizācijas, uzņēmuma, iestādes pārstāvis u.tml.).
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie pašvaldības kontaktpersonas – teritorijas plānotājas, projektu vadītājas Lāsmas Stroles – Krasovskas; mob. tālr. 29210088; e-pasts: lasma.strole@aglona.lv.

“Ar Aglonas novada domes 28.02.2019. lēmumu (prot. Nr. 4, 13.§) “Par Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” tiek uzsākta Aglonas novada attīstības programmas 2019. – 2025. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 2019.gada 8.marta līdz 2019.gada 5.aprīlim. Aglonas novada attīstības programmas 2019-2025.gadam 1.redakcija: ….”.

Materiāli lejuplādei

Publikācijas

Aglonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes 2013.-2037. gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana ir noslēgusies