Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Bāriņtiesa

Saturs atjaunots: 18.07.2022.

Apvienotā Preiļu novada kontaktinformācija atrodama šeit!
https://preili.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/strukturu-iestazu-darbinieku-kontakti/

Bāriņtiesu darbību regulē Bāriņtiesu likums, Latvijas Republikas Civillikums, Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”, Administratīvā procesa likums un citi ārējie normatīvie tiesību akti. Bāriņtiesa ir LR Labklājības ministrijas pakļautībā.

Bāriņtiesa atgādina vecākiem, kas dodas darbā uz ārzemēm, atstājot bērnus Latvijā citas personas uzraudzībā:

 • Jūsu prombūtnes laikā var rasties situācijas, kad bērnam nepieciešama pārstāvība (saņemot pasi, atverot kontu bankā, dodoties ceļojumā, saņemot ārstniecības pakalpojumus, liecinot tiesā u.c.), tādēļ nepieciešams pirms aizbraukšanas nokārtot pilnvaru (bāriņtiesā vai pie notāra) personai, kuras aprūpē bērns atstāts.
 • Nokārtot notariāli apliecinātu piekrišanu (bāriņtiesā vai pie notāra) valsts robežas šķērsošanai.
 • Informēt skolu vai pirmsskolas izglītības iestādi, ko apmeklē bērns,  par savu aizbraukšanu, atstāt kontaktinformāciju par personu, kuras aprūpē paliek bērns, iesniegt pilnvaras kopiju.
 • Ja Jūsu uzturēšanās ilgums ārzemēs pārsniedz 3 mēnešus, nepieciešams bāriņtiesas atzinums, ka bērna atstāšana citas personas aprūpē ir nepilngadīgā interesēs.

Atgādinām, ka bērnu tiesību neievērošana var būt pamats, lai bāriņtiesa pieņemtu lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu.

Bāriņtiesai ir pienākums:

 • aizstāvēt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpaust informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai;
 • sniegt palīdzību bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personu kriminālprocesā;
 • informēt vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu šā likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos;

Bāriņtiesai ir tiesības:

 • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
 • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas – mantojuma atstājēja – kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai citas rīcībnespējīgas personas interesēs;
 • veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
 • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus:
  • fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

Bāriņtiesa pieņem lēmumus par:

 • piekrišanu paternitātes atzīšanai;
 • atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • bērnam piederošās mantas pārdošanu;
 • mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000eur) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • īpašuma iegūšanu bērnam;
 • aizbildņa/ aizgādņa iecelšanu;
 • aizgādības tiesību pārtraukšanu/ atjaunošanu vecākiem;
 • prasības sniegšanu tiesā aizgādības tiesību pārtraukšanu/ atjaunošanu vecākiem;
 • atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
 • pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu sasniegšanas;
 • valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un citu pabalstu pāradresāciju.

Apliecinājumu izdarīšana un citu likumā noteikto funkciju veikšana

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādas funkcijas:

 • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 EUR;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemes­grāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus;
 • kā arī veic citas normatīvajos tiesību aktos noteiktās funkcijas.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Bāriņtiesu likuma 79. pantā noteiktas valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem, kuras ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

 1. par darījuma akta projekta sagatavošanu – EUR 11,38 ;
 2. par darījuma apliecināšanu -    EUR 7,11 ;
 3. par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu -   EUR 18.50 ;
 4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā -   EUR 34,15 ;
 5. par pilnvaras sagatavošanu -    EUR 4,27;
 6. par pilnvaras apliecināšanu -  EUR  2,85 ;
 7. par paraksta apliecināšanu -   EUR 2,85 ;
 8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – EUR 1,42  (par katru lappusi);
 9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu -    EUR 1,42 (par katru lappusi);
 10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu -   EUR 0,43 (par katru lappusi);
 11. par paziņojuma izsniegšanu -    EUR 4,27 ;
 12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu -  EUR 4,27;
 13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu -   EUR 7,11 ;
 14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma -  EUR 4,27;
 15. par mantojuma saraksta sastādīšanu -    EUR 48,38;
 16. par cita veida dokumentu sastādīšanu -  EUR 4,27 (par katru lappusi).

 

Raksti par Bāriņtiesas darbību:

Par audžuģimenē un aizbildņu ģimenē esošu bērnu mutes dobuma veselības aizsardzību

Aglonas novada Bāriņtiesas 2016.gada pārskata ziņojums

Bērnu klīniskās universitātes slimnīca atgādina

Likumi un normatīvie akti:

Latvijas Republikas Satversme
Civillikums
Bāriņtiesu likums
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Bāriņtiesas darbības noteikumi (Ministru kabineta noteikumi Nr.1037)

Bāriņtiesas materiāli un faili lejuplādei:

Karte (atrašanās vieta):