Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Būvniecības normatīvi

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069
Ēku būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269164 un ar tiem saistītās veidlapas:
1. Pielikums – Paskaidrojuma raksts
2. Pielikums – Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
3. Pielikums – Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
4. Pielikums – Būvniecības iesniegums
5. Pielikums – Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
6. Pielikums – Ēkas fasādes apliecinājuma karte
7. Pielikums – Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai
14. Pielikums – Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
17. Pielikums – Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269199 un ar tiem saistītās veidlapas:
1. Pielikums – Paziņojums par būvniecību
2. Pielikums – Būvniecības ieceres iesniegums
3. Pielikums – Paskaidrojuma raksts
4. Pielikums – Apliecinājuma karte
6. Pielikums – Projekta saskaņošanas veidlapa
7. Pielikums – Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
8. Pielikums – Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=269032 un ar tiem saistītās veidlapas:
2. Pielikums – Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums
7. Pielikums – Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269168 un ar tiem saistītās veidlapas:
1. Pielikums – Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei
2. Pielikums – Būvniecības iesniegums
4. Pielikums – Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
11. Pielikums – Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269166 un ar tiem saistītās veidlapas:
1. Pielikums – Paskaidrojuma  raksts
2. Pielikums – Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
3. Pielikums – Apliecinājuma karte inženierbūvēm
4. Pielikums – Būvniecības iesniegums
11. Pielikums – Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
14. Pielikums – Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Autoceļu un ielu būvnoteikumi  http://likumi.lv/doc.php?id=269710
2. Pielikums – Būves vietas nodošanas akts atjaunošanai/pārbūvei/jaunai būvniecībai
3. Pielikums – Segto darbu pieņemšanas akts
4. Pielikums – Būvdarbu pabeigšanas akts
5. Pielikums – Akts par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā
6. Pielikums – Paskaidrojuma raksts
7. Pielikums – Būvniecības iesniegums
8. Pielikums – Apliecinājuma karte
11. Pielikums – Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai