Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Personas datu apstrāde

Saturs atjaunots: 1.04.2019.

Privātuma paziņojums

Aglonas novada pašvaldība, lai sniegtu pakalpojumus un realizētu savas funkcijas, veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši apstrādes mērķiem un šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • datu subjekta piekrišana;
 • līguma noslēgšana vai līgumsaistību izpilde;
 • uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde;
 • datu subjekta vai citu fizisku personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība;
 • sabiedrības interešu ievērošana vai publiskās varas uzdevumu realizēšana;
 • pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošana.

       Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • pārzinis un tā pilnvarotās personas (darbinieki);
 • datu subjekts;
 • valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

        Lai aizsargātu datu subjekta intereses, mēs ievērojam labas datu apstrādes principus:

 • godprātīga un likumīga personas datu apstrāde;
 • personas datu apstrāde tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā;
 • personas datu glabāšana laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu;
 • personas datu pareizība un to savlaicīga atjaunošana, labošana vai dzēšana, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi.

       Datu subjekta tiesības:

 • Saņemt informāciju par datu apstrādi;
 • Piekļūt saviem datiem;
 • Prasīt savu datu labošanu;
 • Prasīt datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”);
 • Iebilst pret datu apstrādi;
 • Prasīt datu pārnešanu;
 • Prasīt datu apstrādes ierobežošanu;
 • Iebilst automatizētai lēmumu pieņemšanai;
 • Vērsties pie pārziņa;
 • Vērsties Datu valsts inspekcijā.

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona. LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;

-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;

-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;

-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvertēšanas procesā (kancelejas nodaļa, pretendentu atlases komisija);

-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lemumu pieņemšana, tostarp profilēšana;

-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;

-          Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

 

Datu pārzinis: Aglonas novada dome

 

Kontakti saziņai par personas datu apstrādi

Adrese: Somersētas   iela   34, Aglona, Aglonas  novads, LV-5304

Tālrunis: 65324573

e-pasts: pda@aglona.lv

URL: www.aglona.lv/pda

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS