Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Personas datu apstrāde

Privātuma paziņojums

Aglonas novada pašvaldība, lai sniegtu pakalpojumus un realizētu savas funkcijas, veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši apstrādes mērķiem un šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • datu subjekta piekrišana;
 • līguma noslēgšana vai līgumsaistību izpilde;
 • uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu izpilde;
 • datu subjekta vai citu fizisku personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība;
 • sabiedrības interešu ievērošana vai publiskās varas uzdevumu realizēšana;
 • pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu īstenošana.

       Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • pārzinis un tā pilnvarotās personas (darbinieki);
 • datu subjekts;
 • valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.

        Lai aizsargātu datu subjekta intereses, mēs ievērojam labas datu apstrādes principus:

 • godprātīga un likumīga personas datu apstrāde;
 • personas datu apstrāde tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā;
 • personas datu glabāšana laikposmā, kurš nepārsniedz paredzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu;
 • personas datu pareizība un to savlaicīga atjaunošana, labošana vai dzēšana, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi saskaņā ar personas datu apstrādes mērķi.

       Datu subjekta tiesības:

 • Saņemt informāciju par datu apstrādi;
 • Piekļūt saviem datiem;
 • Prasīt savu datu labošanu;
 • Prasīt datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”);
 • Iebilst pret datu apstrādi;
 • Prasīt datu pārnešanu;
 • Prasīt datu apstrādes ierobežošanu;
 • Iebilst automatizētai lēmumu pieņemšanai;
 • Vērsties pie pārziņa;
 • Vērsties Datu valsts inspekcijā.

 

Datu pārzinis: Aglonas novada dome

Kontakti saziņai par personas datu apstrādi
Adrese: Somersētas   iela   34, Aglona, Aglonas  novads, LV-5304
Tālrunis: 65324573
e-pasts: pda@aglona.lv
URL: www.aglona.lv/pda