Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada biedrības ”Neaizmirstule” darbības atbalstam piesaistīts Eiropas ekonomikas zonas finansējums

Saturs atjaunots: 6.01.2014.


Biedrība „Neaizmirstule” 2013. gada 23.augustā parakstīja līgumu nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003/1/L/030 ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” realizācijas uzsākšanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.
Biedrības „Neaizmirstule” darbības programmas vispārējais mērķis ir veicināt Aglonas novadā aktivitātes, kas atbilst EEZ finanšu instrumenta apakšprogrammas mērķim un atbalsta jomām – demokrātija un līdzdalības demokrātija, laba pārvaldība un atklātība, vide un ilgtspējīga attīstība.
Programma paredzēta 3 gadu periodam, tās īstenošanas vieta Aglonas novads.
Galvenie pasākumi ir līdzdalība politikas plānošanas procesā, partnerības, sadarbības veidošana, pieredzes apmaiņa, apmācības, inovatīvie pakalpojumi, vides aizsardzība, finansējuma piesaiste, ilgtspējīga attīstība, publicitāte.
Plānotie rezultāti: dalība domes, komiteju sēdēs, sabiedriskajās apspriešanās, noslēgti partnerības, sadarbības līgumi, iesaistīšanās NVO aktivitātēs, pieredzes apmaiņa, organizēti semināri, apmācības, nodarbības, radošās darbnīcas, konferences, forumi, izveidoti 3 inovatīvi pakalpojumi, sarīkotas labdarības, vides aizsardzības akcijas, vides darbnīcas, organizēta izstāde – tirgus, atbalstīts radošais konkurss, izstrādāta stratēģija, projekti, izdots biedrības kalendārs, izveidota mājas lapa, nodrošināta publicitāte.
Projekta mērķgrupas – NVO Aglonas novadā un Latvijā, kas veic aktīvu darbību nevalstisko organizāciju darba popularizēšanā, brīvprātīgie, iesaistās NVO darbā, NVO biedri, iedzīvotāji, kuri interesējas par pilsoniskās sabiedrības norisēm, bet nav NVO biedri.
Projektu paredzēts īstenot no 2013.gada augusta līdz 2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2014.un 2015.gada darbības plāniem.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 30000 LVL( 42686.15 EUR) apmērā no kuriem 90% jeb 27000 LVL (38417.54 EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 3000,00 LVL (4268,62 EUR) ir biedrības finansējums.
2013.gada projekta izmaksas ir 5985.18 LVL (8516,14 EUR) no kuriem 5386.66 LVL (7664,53EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budž3ets) un 10% jeb 598.52LVL (851,62 EUR) ir biedrības finansējums.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv

Papildus informāciju par programmu var iegūt:


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Financing of EEA grants programme attracted for operation of NGO „Neaizmirstule”
At 2013th of 30 September, the association “Neaizmirstule” was signed a contract No. 2012.EEZ/DAP/MAC/111/5/NAC/029 with the Society Integration Foundation about project No. 2012.EEZ/DAP/MAC/111 “Support Aglona Association “Forget-me-not” activity realization. Project will be realised as part of EEA Grants sub-programme “NGO Activity Support Measure” of the programme “NGO fund” for period 2009.-2013.

Project will be implemented from August of 2013 till December of 2015, receiving support of Social Integration fund for 2014and 2015 years work plans.

Association “Forget-me-not” program’s overall aim is to promote activities in Aglona corresponding to the European Economic Area Financial Instrument and support the purpose of the sub-areas – democracy and participatory democracy, good governance and transparency, the environment and sustainable development.
The program is for a 3-year period, the project activity implementation area will be Aglona.
Main activities: participation in policy planning process in Aglona, partnerships, collaboration with NGOs, exchange of experience, training, innovative services, environmental protection activities, financing, sustainable development, publicity.
Planned results: participation in Aglona county council and committee meetings, public consultations, concluded partnership, cooperation agreements, involvement in NGO activities, exchange of experience, organized training workshops, counselling training, instruction cycles, workshops, conferences, forums, created innovative services, organized charity events, environmental protection activities, environmental workshops, organized exhibition market, supported creativity competition, developed Strategy, projects, issued calendars, created website, publicity.
The project target groups – NGOs in Aglonas Municipality and Latvia, who are active in promoting the work of NGOs, volunteers who involved in the work of NGOs, members of NGOs, citizens who are interested in civil society events, but not members of NGOs.

The total budget planned 30000 LVL, with 90% or 27000 LVL as programme co financing (95% EEA financial instrument and 5% Latvian state budget) and 10% or 3000 LVL as co financing of Association “Neaizmirstule”.
The planned costs of 2013 year are 5985.18 LVL, where 5386.66 LVL are project co financing (95% EEA financial instrument and 5% Latvian state budget) and 10% or 598.52 LVL as co financing of Association “Neaizmirstule”.
For more information about the project contact with project manager Ineta Valaine, phone: +371 29188350, e-mail: neaizmirstules@inbox.lv

More about the programme can be found on the following webpages:


Project financially supported by Iceland, Lichtenstein and Norway.
Programme financed by EEA financial instrument and Latvia.

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Ineta Valaine