Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Projekts ” Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam” Nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/003

Projekta mērķis: ir sekmēt labklājības izaugsmi un mazināt sociālās atstumtības risku Aglonas novadā, iesaistot radošo un sociālo prasmju apguvē bērnus, jauniešus un ģimenes ar bērniem.

Projekta īstenošanas vieta: Aglonas novads.
Galvenie pasākumi: vasaras nometnes, radošās meistardarbnīcas, hobijdarbnīcas, darba un sadzīves prasmju nodarbības, informatīvi izglītojoši pasākumi bērniem, jauniešiem, vecākiem, pedagoģiskā un atbalsta personāla piesaiste, vienaudžu atbalsta grupas izveide.

Plānotie rezultāti: notikušas 3 vasaras nometnes, 9 mēnešu garumā organizētas radošās darbnīcas, hobijdarbnīcas, nodarbības, sniegtas speciālistu konsultācijas, sniegtas zināšanas vecākiem “Dzīves skolā”, bērniem un jauniešiem “Motivācijas skolā”, izveidota pēcpusdienas atbalsta grupa, nodrošināta publicitāte.

The project “Population Activities for Aglona” aims to promote prosperity and reduce the risk of social exclusion in Aglona involving children, young people and families with children in the learning creative and social skills.
The project will be implemented in Aglona.
Main activities: summer camps, creative workshops, hobby workshops, work and life skills classes, informative educational activities for children, youth, parents, teaching and support staff involvement, the creation peer support groups, publicity.
Planned results: there were 3 summer camps, organized workshops, hobby workshops, classes for 9 months, provides expert advice, given knowledge for parents in “School of Life”, for children and youth in “School of Motivation, set up the support group in the afternoon, publicity._

Projekta vadītāja
Valentīna Ondzule
T: 26457516

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv