Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 24.05.2012.

Projekta nosaukums –  „Speciālistu piesaiste administratīvās kapacitātes stiprināšanai Aglonas novadā”. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/102

Projekta īstenošanas laiks – 01.10.2010. – 30.09.2012.

Projekta kopējās izmaksas -  18 500 LVL, kas ir 100% ESF finansējums.

Projekta mērķis un rezultāts – Aglonas novada domē strādā 2 jauni speciālisti: teritorijas plānotājs un sociālais darbinieks ar ģimenēm un bērniem. Aprīkotas divas darba vietas, veiktas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas apmācības (32 stundas). Projekta rezultāts ir virzīts uz darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” mērķa sasniegšanu – nodrošinot efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu pašvaldības pakalpojumu sniegšanu Aglonas novadā, tādējādi veicinot ES fondu 2007.-2013.gadam plānošanas dokumentos noteikto mērķa sasniegšanu sniedzot atbalstu jauno speciālistu atalgojumam un darba nodrošināšanai, sekmējot kvalitatīvu normatīvajos aktos paredzēto pašvaldību funkciju veikšanu, kā arī nodrošinot administratīvās kapacitātes stiprināšanu Aglonas novadā.