Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagastā Aglonas ciemā II kārta

Saturs atjaunots: 24.05.2012.

Projekta nosaukums –  “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā II kārta”

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/054/055 izstrādāts VARAM ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas – 428710.44 LVL, ERAF – 298691.70 LVL, Aglonas novada domes finasējums – 52710.30 LVL

Projekta realizācijas termiņš – 10.06.2011. – 09.06.2013.

Projekta mērķis un rezultāts –  ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. Projekta aktivitātes uzlabo vides kvalitāti, jo projekta teritorija daļēji  atrodas Natura 2000 teritorijā. Sniegta iespēja iedzīvotājiem saņemt dzeramo ūdeni un pieslēgties pie kanalizācijas tīkliem. Projekta rezultātā  rekonstruēti, izbūvēti  ūdensvada un kanalizācijas (pašteces un spiedvads, KSS) tīkli, kas ļauj ūdenssaimniecības pakalpojumus saņemt Aglonas ciema Jaunciema, Somersetas, Alejas un Lāčplēša ielu iedzīvotājiem. Veikta arī esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.