Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Saieta nami gatavi uzņemt apmeklētājus

Pabeigti projekta Nr. 11-03-L32100-000004 “Saieta namu rekonstrukcija Aglonas novadā” remonta darbi. Rezultātā īstenojot projekta aktivitātes tika sasniegts projekta mērķis,  nodrošinot iedzīvotājiem iespēju apmeklēt kultūras pasākumus un aktīvi iesaistīties kultūras tradīciju saglabāšanā un veidošanā.

Šķeltovas un Kastuļinas saieta namos tika izremontēta zāle, skatuve, foajē, tualetes, gaiteņi, bibliotēka un izveidots jauns ieejas mezgls un Kastuļinas saieta namā modernizēta katlu māja un nomainīts jumta segums.

Darbus veica SIA “Renesanse K” un SIA “Rēzeknes pilsētas Delta”.

Projekta kopējās izmaksas ir 122 918,36 LVL, projekta attiecināmās izmaksas 97 841,22 LVL, pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā jeb 12 695,66 LVL.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku ( ELFLA tīmekļa vietne http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact ).