Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā

Saturs atjaunots: 17.08.2012.

Projekta nosaukums – “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā”

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/118/003

ERAF darbības programma “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitāte “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

Projekta finansējums – 213908,38,-LVL, ERAF 149 034,53LVL, pašvaldības – 26 300,21 LVL, neattiecināmās izmaksas (PVN) – 38 573,64-LVL

Realizācijas laiks – 18 mēneši

Projekta rezultāts

 • Jauna NAI izbūve uz pašvaldībai piederošās zemes, 30 m3/dnn
 • KSS-1 izbūve esošās vietā, 3 m3/h
 • Avārijas stāvoklī esošā kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcija, 75m
 • Spiedvada rekonstrukcija, 150m
 • Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma palielināšanai, 900 m

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2012. gada 6. martā projektu ir akceptējusi. Vienošanās ar CFLA par finansējuma piešķiršanu  noslēgta 2012. gada martā.

Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai  (dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana, pārvade, uzkrāšana, ūdensapgādes tīkla darbības nodrošināšana, neizmantojamo dziļurbumu tamponēšana u.c.)

 • Jauna urbuma izbūve, 185m

Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai (notekūdeņu savākšanas sistēmas rekonstrukcija, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve vai rekonstrukcija, notekūdeņu dūņu apstrādes un uzglabāšanas nodrošināšana, neattīrītu vai daļēji attīrītu notekūdeņu tiešo izplūžu likvidēšana, notekūdeņu izplūdes vietas izmaiņa uz mazāk jutīgu ūdensobjektu u.c.)

 • Jauna NAI izbūve uz pašvaldībai piederošās zemes, 30 m3/dnn
 • KSS-1 izbūve esošās vietā, 3 m3/h
 • Avārijas stāvoklī esošā kanalizācijas tīklu posma rekonstrukcija, 75m
 • Spiedvada rekonstrukcija, 150m
 • Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve pakalpojuma pārklājuma palielināšanai, 900 m
 • Grāveru ciemā jauna urbuma izbūves rezultātā tiks sakārtota ūdens ņemšanas vieta un novērst risks, ka iepējams gruntsūdens piesārņojums, kas var rasties no novecojuša urbuma.
 • Veicot jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi, notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām normām. Veicot esošo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, kā arī izbūvējot jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizācijas sistēmu, tiks nodrošināta atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumi papildus 5% iedzīvotāju (pašlaik pieslēgumu līmenis ir 53%, bet pēc projekta – 58% projekta teritorijas iedzīvotāju) un Grāveru skolai, kā rezultātā tiks novērsts grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu piesārņošanas risks no izvedamo bedru un septiķu pārplūšanas.
 • Tīklu rekonstrukcijas un KSS rekonstrukcijas rezultātā tiks nodrošināta atbilstoša notekūdeņu savākšana un novadīšana uz NAI, kā arī samazināts noplūžu risks.
 • Projekta rezultātā gruntī, gruntsūdeņos un virszemes ūdenstilpnēs nenonāks neattīrīti notekūdeņi, līdz ar to tiks samazināta piesārņojuma slodze Daugavas sateces baseinam.