Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada skolām jaunas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ierīces

Saturs atjaunots: 10.01.2013.

Projektā kopumā Aglonas novada izglītības iestādes tika papildinātas ar sešiem stacionāriem un sešiem portatīviem datoriem, katrā novada pamatskolā (Priežmales, Šķeltovas, Grāveru) uzstādītas  multimediju tehnikas ierīces ar interaktīvām tāfelēm un projektoriem, kā arī Priežmales pamatskolā  tika attīstīts lokālais datortīkls. Iegādātās ierīces veicinās plašāku un efektīvāku IKT izmantošanu skolās, uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.

Iepirkumu par stacionāro datoru un multimediju iegādi rīkoja LR Izglītības un zinātnes ministrija, kas notika centralizēti, iekļaujot visas Latvijas izglītības iestādēm, kas piedalījās ierobežotā projekta konkursā zem 3.2.2.1.2. apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu informatizācija”.

2011.gada augustā atklātā konkursā par „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegādi apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”, ar identifikācijas Nr. IZM 2011/25/AK/ERAF, uzvarētāju tika atzīts SIA „Lattelecom”. SIA „Lattelecom”  piegādāja visas iepirkumā paredzētās lietas.

Projekta „Aglonas novada skolu informatizācija” Nr.2010/0050/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/539 kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja LVL 19532,89,  ko 100 % apmērā sedza Eiropas reģionālās attīstības fonds.

Vienošanos ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projektu „Aglonas novada skolu informatizācija” īstenošanu Aglonas novada dome noslēdza 2010.gada 04.februārī.