Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukumsBērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana AglonāNr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058/010  Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra  cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “ Nodarbības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.4.aktivitātes “ Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”

Projekta kopējās  izmaksas – 235439,- Ls, no kurām 85% jeb 200123 Ls  ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, valsts budžeta dotācija  7,5 %  jeb 17658 Ls un pašvaldības finansējums veido 7.5% – 17658.00 LVL

Projekta realizācijas termiņš – 11.09.2009. – 31.12.2010.

Projekta mērķis un rezultāts – veikta bērnu brīvā laika pavadīšanas centra ēkas Daugavpils ielā 8  rekonstrukcija un iekārtošanas darbi, nodrošinot vides pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Centra pakalpojumi nodrošina sociālo prasmju attīstību un izglītošanos vairāk kā 100 novada bērniem un jauniešiem. Radīti maksimāli labvēlīgi apstākļi katra bērna personības attīstībai, ievērojot  individuālās spējas, intereses, kā arī vecuma īpatnības. Projekta rezultātā ieguvēji ir gan sabiedrība, gan skola, gan bērnu vecāki, kuri varēs lietderīgāk plānot savu laiku. Labiekārtota ēkai pieguļošā teritorija, izveidota autostāvvieta un veikta teritorijas apzaļumošana. Centrā izveidotas jaunas darba vietas – sociālais pedagogs,  audzinātājs un psihologs, arī tehniskais personāls. Centrā notiek daudz dažādu pasākumu, ir iespēja piedalīties pulciņos, ierīkota datortelpa.