Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauns pakalpojums bērniem

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_eu_ieguldiujums_tava_nakotne

Projekts Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/058:

  1. finansējuma saņēmējs – Aglonas novada dome, Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas novdas;
  2. projekta nosaukums -“Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā”;
  3. projekta īstenošanas vieta – Daugavpils ielā 8, Aglonā, Aglonas novadā;
  4. projekta apstiprināšanas datums -02.09.2009.;
  5. finansējums piešķirts Eiropas Savienības fonda darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes “Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4.pasākuma “ Nodarbības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.4.aktivitātes “ Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros;
  6. kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām:

Aglonas novada dome realizēs projektu “Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra izveidošana Aglonā”, kas būtu pieejams Aglonas novada un kaimiņu novadu bērniem, kuri apmeklē mācību iestādes Aglonā.

Projekta mērķis:

Attīstīt alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību, izveidojot bērnu brīvā laika pavadīšanas centru Aglonā:

  • veicot ēkas rekonstrukcijas  un iekārtošanas darbus;
  • nodrošinot bērnu sociālo prasmju attīstību, izglītošanās un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • nodrošinot vides pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta mērķgrupa ir skolas vecuma bērni  un viņu vecāki vai citi likumiskie pārstāvji. Realizējot projektu tiks nodrošināta bērnu uzraudzīšana un brīvā laika pavadīšana drošā un attīstību veicinošā vidē. Vecāki un vai citi likumiskie pārstāvji projekta rezultātā iegūs vienlīdzīgas iespējas uz nodarbinātību. Centrā tiks nodarbināti 4 darbinieki, centru varēs apmeklēt līdz 100 bērniem.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas 235439 LS no tiem ERAF līdzfinansējums 200123 LS, valsts un pašvaldības finansējums 15%. Neattiecināmās izmaksas izmaksas sedz pašvaldība.

Projekta kopējais ilgums 18 mēneši.

  1. projekta kopējās attiecināmās izmaksas un publiskā finansējuma apmērs – 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālās attīstības  fonda starpniecību un 7.5% finansē Latvijas valsts, 7.5 % finansē Aglonas novada dome

Saite uz publicēto informāciju tiek ievietota Finanšu ministrijas administrētajā Eiropas Savienības fondu lapā: www.esfondi.lv