Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

Projekta nosaukums – “Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārta

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/026/059

Realizācijas termiņš – 09.11.2009. – 08.11.2011.

Projekta kopējās izmaksas – Ls 486978.46, no tā 85% ir ERAF, 10% valsts budžeta dotācija, 5% pašvaldības finansējums.

Projekta mērķis un rezultāts – 2009.gada novembrī sekmīgi veikta ūdenssaimniecības pakalpojumu – ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas – kvalitātes uzlabošana un ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplašināšana, samazinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, kā arī sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu. 2010.gadā Aglonā veikta ūdensvada rekonstrukcija un izbūve, kā arī kanalizācijas tīkla rekonstrukcija un paplašināšana Daugavpils un Ezera ielās, uzbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas un tīrā ūdens rezervuāri. Uzstādīts dīzeļģenerators, lai nodrošinātu dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu darbību elektroenerģijas padeves pārtraukumu laikā. Projekta ietvaros paplašināts kanalizācijas tīkls jaunu patērētāju pieslēgšanai. Uzstādīti ūdens patēriņa mērītāji uz 18 pašvaldības ēku un daudzdzīvokļu māju ievadiem. Savukārt  ūdenssaimniecības attīstības Aglonas pagasta Aglonas ciemā I kārtas darbu paplašināšanas ietvaros  veikta jauna artēziskā  urbuma ierīkošana,  esošās atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, Cirīšu un Avotu ielās veiktas esošo  ūdensvadu rekonstrukcijas, izbūvēta jaunu kanalizācijas sūkņu stacija, A.Broka ielas kanalizācijas tīklu rekonstrukcija.  Kopumā ūdensvada rekonstrukcijas un izbūves darbi  ir veikti apmēram 4 km garumā,  kanalizācijas spiedvadu un pašteces kanalizācijas izbūve un rekonstrukcija apmēram 3,5 km garumā. Projekta laikā tika atjaunots  asfalta segums vietās, kur veikti rakšanas darbi.