Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

Projekta nosaukums –  „Aglonas  novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”

Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/085/010

Projekta kopējās izmaksas –  52500 LVL, kas ir 100% ESF finansējums.

Projekta īstenošanas laiks –  21.12.2010. – 31.12.2012.

Projekta mērķis un rezultāti -  virzīti uz Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.2.aktivitātes ” Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana ” mērķa sasniegšanu – paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, nodrošinot kvalitatīvu Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas procesu, teritorijas attīstības programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību vietējā plānošanas līmenī Aglonas novadā. Aglonas novada Attīstības programmas 2012. – 2019. gadam izstrādi veica SIA „ĶEMERS BUSINESS AND LAW COMPANY” sadarbībā ar Aglonas novada pašvadību un iedzīvotājiem. Tiks izstrādāts Teritorijas plānojums Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanas ietvaros.