Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

Projekta nosaukums –   Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā Nr.DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/066 Eiropas Sociālā fonda (ESF) darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks – 01.04.2011-31.03.2012

Projekta kopējās izmaksas – 102649.45 LVL ( 99 999,01 LVL, ko pilnā apmērā sedz Eiropas Sociālā fonds. Neattiecināmās izmaksas – pašvaldības finansējums 2650,44 LVL bērnu sociālā atbalsta centra „Somerseta”  telpu remontam).

Projekta mērķis un rezultāts – Attīstīt alternatīvos sociālos pakalpojumus Aglonas novadā risinot klientu problēmas un apmierinot to pamatvajadzības, pilnveidojot pensijas vecuma personu, tai skaitā personu ar funkcionālajiem traucējumiem, vientuļo pensionāru, it īpaši sieviešu, sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu sociālās un funkcionālās prasmes un integrāciju sabiedrībā, nodrošinot un paplašinot mājas aprūpes pakalpojumus un sociālās aprūpes pakalpojumus bērniem. sniegts atbalsts un alternatīvais sociālais pakalpojums „Aprūpe mājās” ar mobilo grupu Aglonas novada  44 vientuļajiem pensijas vecuma cilvēkiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem. Ik mēnesi vidēji 7 bērniem, kas cietuši no vardarbības, nodrošināta uzturēšanās Bērnu sociālā atbalsta centrā „Somerseta”.

Izstrādāta Aglonas novada alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstības programma 2012. – 2016.gadam, kas nosaka rīcības virzienus un prioritātes alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai un pilnveidei Aglonas novadā. Tika apzināti esošie resursi, kas izmantojami alternatīvo sociālo pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai, veikta sociāli mazaizsargāto grupu situācijas izpēte un datu analīze, notikušas aptaujas ar mērķa grupu pārstāvjiem, e-pasta aptauja, kombinējot to ar telefonintervijām ar Aglonas novada sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

Konferencē „Eiropas Sociālā fonda ieguldījums sociālo pakalpojumu attīstībā reģionos”, kuru 2011.gada 15.decembrī organizēja Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departments, Aglonas novada domes projekts „Alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība Aglonas novadā” nominēts kā čaklākais projekts.