Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

 

 

Projekta nosaukums –  „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”

Nr. 2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002

Eiropas Sociālā fonda darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāte “Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana”

Projekta īstenotājsLatvijas Universitāte. Sadarbības partneri – 15 pašvaldības 5 Latvijas plānošanas reģionos ar 24 pilotskolām, tostarp arī Aglonas vidusskola.

Projekta kopējās izmaksas – 1 600 000 Ls, 85% (1 360 000 Ls) no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% (240 000 Ls) finansē Latvijas valsts.

Projekta īstenošanas laiks – 2011.g. 3.janvāris – 2013.gada 31.decembris.

Projekta mērķis un rezultāts – izstrādātās atbalsta sistēmas ieviešanas rezultātā samazināt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu skaitu 15 pašvaldībās un 25 izglītības iestādēs, veicinot viņu iesaistīšanos izglītībā un nodarbinātībā, tādējādi veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā. Izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt sociālās atstumtības risku mazināšanas un novēršanas sistēmu 13 – 25 gadus veciem jauniešiem 15 pašvaldībās, lai samazinātu sociālās atstumtības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītību un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto institūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu un paaugstinot projektā iesaistītā personāla kompetences līmeni.