Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 12.07.2012.

 

 

Projekta nosaukums –  Publisko elektronisko pakalpojumu pieejamības kvalitātes paaugstināšana Aglonas novadā  Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/007

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas 2007. – 2013.gadam 1.darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.1.3.2. apakšaktivitātes “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī”

Projekta kopējās izmaksas – 27637.55 LVL.  ESF finansējums 23491.92 LVL jeb 85%, valsts budžeta finansējums – 1036.41 LVL jeb 3.74%, pašvaldības finansējums 3109.22 LVL jeb 11.25%

Projekta īstenošanas termiņš – 2010.gada 1.septembris – 2011.gada 31.jūlijs.

Projekta mērķis un rezultāts – veicināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu publiskās pārvaldes pakalpojumu sniegšanu elektronisko pakalpojumu jomā Aglonas novadā, rosinot to izmantošanu iedzīvotāju un uzņēmēju vidū, uzlabojot šo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, vienlaicīgi veicinot iedzīvotāju kompetences paaugstināšanu  IT lietošanas jomā. Projekta realizācijas laikā Aglonas novada pašvaldībā ieviesta lietvedības dokumentu aprites  un elektronisko dokumentu vadības sistēma „Namejs”.Veidojot centralizētu piekļuvi dažādu Aglonas novada institūciju sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem, mājas lapā www.aglona.lv izveidota sadaļa e-pakalpojumi, kurā tiek piedāvāti vairāk kā divdesmit pirmā un otrā līmeņa pakalpojumi, kas nodrošina e –pakalpojuma saņēmējiem pieejamas publiskā tīmekļa vietnē elektroniskā formā pakalpojuma pieprasīšanai vai saņemšanai nepieciešamās veidlapas. Savukārt, 3. elektronizācijas līmenī  pieejami pieci pakalpojumi. Elektroniskie pakalpojumi tiek sniegti sadarbībā ar vienoto valsts vietni www.latvija.lv . Organizētas apmācības un pieredzes apmaiņas braucieni novada darbiniekiem uz Jēkabpili un Igauniju. Notikušas iedzīvotāju 32h apmācības par e-pakalpojumiem. Izdoti 2000 bukleti „Elektronisko pakalpojumu pieejamība Aglonas novadā”.