Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

SAC Aglona

SAC Aglonas ziņas

Aglonas novada domes pašvaldības iestāde Sociālās aprūpes centrs „Aglona”
Adrese: „Salenieki”, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304
(skatiet atrašanās vietu kartē – teksta beigās)
Tālrunis: 65321456; fakss – 65321446
Mobilais tālrunis: 25753996
e-pasts: sac@aglona.lv

Sociālā aprūpes centra vadītāja: Ārija Perševica

Rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 90010150381
Bankas rekvizīti: AS „SEB banka”,
Kods UNLALVX
Konta Nr. LV47 UNLALV2X 0026 000 130 122

SAC Aglona nolikums PDF formātā

SAC „Aglona” atrodas ainaviski ļoti skaistā vietā, Tartakas upes ieskautā ielokā, 5 km attālumā no Aglonas bazilikas. Centrā tiek uzņemtas pensijas vecumu sasniegušas personas, kā arī I, II un III grupas invalīdi, kuriem nepieciešama diennakts sociālā aprūpe, ja šo personu vajadzība pēc sociālā pakalpojuma ir izvērtēta atbilstoši MK 2006.gada 21.novemembra noteikumiem Nr.946 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.

Mēs sniedzam šādus sociālos pakalpojumus:

  •  Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru;
  • Nodrošinām racionālu ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu un veselības stāvokli;
  • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm;
  • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta un klientam atbilstošu veselības aprūpi;
  • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam juridisko palīdzību;
  • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
  • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus;
  • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai;
  • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem.

Saskaņā ar līgumu nodrošinām arī īslaicīgus sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc ārstēšanās slimnīcā, kad nepieciešama pašaprūpes spēju atjaunošana un nostiprināšana.

Klienta uzturēšanās maksa SAC „Aglona” ir 402.67 EUR mēnesī.

Iestādē  strādā  33 darbinieki.

Dāvāsim Jums sirds siltumu un mīlestību!

Esam atvērti jauniem kontaktiem un sadarbībai, sīkāka informācija pa tālruni: 25753996.

Iestājoties P/I SAC „Aglona, klients iesniedz šādus dokumentus:

- personas iesniegumu;
- personas pasi;
- vietējās pašvaldības vai sociālā dienesta sēdes protokola izrakstu (lēmums) par personas ievietošanu p/i „SAC „Aglona””, ja personu ievieto pašvaldība;
- ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
- invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
- izziņa no dzīvesvietas;
- personas vajadzību novērtēšanas karte sociālajiem pakalpojumiem.

Atrodamies šeit: